ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

 

На десети декември                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2022 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бисер” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас представител не се явява.

 

Явява  вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Имам само един въпрос относно отговора на въпрос № 3: След като сте изчислили, или сте установили, че разходите за построяването на сграда А и Б са 727 819,74 лева, това означава ли, че разходите за въпросния имот, който е продаден с нотариален акт №121/30.04.2009 г., са включени в счетоводството на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, означава.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тази връзка, съгласно изчисленията, не се ли получава два пъти отразяване на разходите, както от Вас, така и от жалбоподателя, а само веднъж на приходите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, не се получава. Резултатът именно затова се преобразува с разликата между приходите и разходите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Въпросът ми беше първоначално разходите са отчетени в счетоводството на жалбоподателя, а приходите по тази сделка не са отчетени. Съгласно разпоредбата на чл. 78 от ЗКПО, след като разходите са отчетени, не следваше ли само приходите да включите.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В разпоредбата ясно пише, че сумата на финансовия резултат се променя със сумата на приходите и разходите. Както виждате, финансовия резултат съм увеличила само с разликата над частта от разходите, която е отчетена в счетоводството на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Оспорвам така представеното заключение относно отговора на въпрос № 3, като считам, че така представения резултат е некоректен.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаем госпожо председател, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на моя доверител.

Ще представя подробни писмени бележки.

Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като  неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 730 лева.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: