ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,30.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2006 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се адв.В. с представено пълномощно, находящо се на листи 94-95 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л-Т с представено пълномощно, находящо се на лист 111 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Я.Т..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени доказателства от ДФ „Земеделие“ в изпълнение дадени указания от съда в предходно съдебно заседание.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ДФ „Земеделие“ писмени доказателства съгласно представения опис находящ се на лист 131 от делото.

 

ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

инж.К.Я.Т. -  53 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

 

         Адв.В.: Моля да не се изслушва в днешно съдебно заседание вещото лице. Освен, че трудно се разбира заключението вещото лице не е отговорила на поставените въпроси с нарочна молба от 16.03.2018г. на лист 127 от делото. Така представеното заключение е половинчато. За да разберем и изясним спорния въпрос считам, че следва да се отговори изцяло на поставените въпроси. Моля в тази връзка да се даде срок  на вещото лице да се запознае с молбата ми с вх.№ 3134, след която съдът е разпоредил да бъде включена в заключението и да изготви или допълни същото, след което да го изслушаме в следващото съдебно заседание.

 

Юрисконсулт Л-Т: Присъединявам се към становището на жалбоподателя. Аз също считам, че експертизата е непълна и няма да допринесе за изясняване на обстоятелствата и фактите по делото.

Също така, що се отнася до отговорите на въпросите поставени от наша страна – няма отговори, а само разсъждения и анализи.

 

        

         Съдът намира, че изготвената експертиза от вещото лице инж.Т. е непълна и в нея няма отговор на поставените с определение на съда от 19.03.2018г. задачи, както и отговорите на задачите върху, които е работила са неясно формулирани и същата следва да се преработи във вид, който да дава ясен и недвусмислен отговор, ако е възможен такъв на поставените въпроси.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.09.2018г. от 14.00 часа, която дата се съобщи на страните и вещото лице в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: