ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесет и първи януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2002 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.07 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЪНИ ПУУЛС“ ЕООД, редовно уведомен, явява се лично управителят Х. Х. и адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 2613 от делото (том ІХ).

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 2614 (том ІХ) от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ж.Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице на 23.01.2018г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

         Адв.М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт М.: На стр.2 от допълнителното заключение относно доставката, вещото лице е описало в края на страницата дейности, които е следвало да извърши „Съни Пуулс“ ЕООД по договор от 25.08.2011г.

Въз основа на кои факти вещото лице е установило връзка между предмета по фактура № 31/30.04.2013г. издадена от „Гео Карт“ ЕООД на „Съни Пуулс“ ЕООД с посочените на стр.2 услуги, които е следвало да извърши жалбоподателят към „Вас метал“ ЕООД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направила съм по признака описание на извършената услуга.

 

Юрисконсулт М.: По фактура № 31 са фактурирани три услуги, една от които е монтаж водопад. Къде се намира този водопад?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Специално за водопада, който не го виждаме описан като част от предмета на договора, от страна на собственика на дружеството-жалбоподател бе декларирано, че водопадът първоначално не е бил договорен с основния договор, в последствие по устна договорка между него и неговия клиент е бил изпълнен и е налице на място в обекта.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вие видяхте ли този водопад?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не съм го виждала. Не съм ходила на обекта.

 

Юрисконсулт М.: Посочено е на друго място монтаж хидроинсталация. Къде се включва тази дейност – на стр.2.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На първия ред е описана инсталацията за сума 14 328лв. и съм направила връзка между филтърната инсталация по фактурата на „Гео Карт“ и филтърната инсталация по договора на „Съни Пуулс“ и „Вас метал“. Все пак аз не съм техническо вещо лице, за да мога в такива детайли да разгранича изпълнението на СМР. Подходила съм най-общо, като приемам, че филтърната инсталация включва и монтаж.

 

         Юрисконсулт М.: На стр.3 от допълнителното заключение, относно другата доставка. Издадени са три броя фактури от „Злати 6“ ЕООД към „Съни Пуулс“ ЕООД. Защо вещото лице е направило извода, че същите фактури се отнасят отново към доставка „Форт Нокс“ ЕООД, независимо че има разминаване в датите и последователността на строителните дейности.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оспорването на последващите доставки по тези фактури описани във втората част на експертизата, беше по отношение на това, че има разминаване в датите на издаване на фактурите на доставчика на „Съни Пуулс“ и неговите фактури към неговите  клиенти. Тук съм изследвала само на какво се дължи разминаването в датите на фактурите и други констатации не съм правила.

Това е отбелязано на стр.3-4 от заключението. По отношение на тези фактури съм изследвала единствено това, което беше оспорено в предходно съдебно заседание, а именно разминаването.

 

Юрисконсулт М.: След като възложителят е превел сумите на Етап 1 и Етап 2, което означава, че е монтирана филтърната инсталация към 15.10.2014г., същата тази инсталация е фактурирана едва на 24.02.2015г. от „Злати 6“ ЕООД на „Съни Пуулс“ ЕООД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преводът на сумите по фактурите не ни дава абсолютно никаква информация, че е била извършена конкретно тази услуга към онзи момент.

 

Юрисконсулт М.: Записано е, че е представен договор и има плащане, това означа, че филтърната инсталация трябва да е завършена.

 

Управителят Х.: Позволете да поясня. В договора е записано Етап 2, което означава е платим при  готовност и монтаж на филтърната инсталация. Монтажът обикновено става от 10-15 дни след това.

Юрисконсулт М.: Но разликата е 3-4 месеца.

Относно доставката монтаж на билкова сауна имаше въпрос към вещото лице, но няма нищо отбелязано.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изследвала съм тези доставки, които бяха оспорени.

 

Юрисконсулт М.: Разликата беше трикратна и в предходно съдебно заседание  е оспорена. Може да се види от протокола - оспорвам заключението на вещото лице в отговора на въпрос 3.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като се представиха допълнително изисканите доказателства, се направи връзка между протоколите и фактурите. Мисля, че няма разминаване. Оспорваните фактури са описани малко по-горе в протокола и аз по тях съм работила.

 

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета изслушаната в днешно съдебно заседание и коментирана експертизата като безпристрастна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното допълнително заключение с вх.№ 950/23.01.2018г., изготвено от вещото лице Д..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева.

 

Съдът намира, че с оглед на извършената дейност по изготвяне на допълнителното заключение, жалбоподателят следва да внесе 100 лева за допълнителното заключение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА „Съни Пуулс“ ЕООД да внесе по сметката за вещи лица на Административен съд гр.Бургас сумата от 100лв. за възнаграждение на вещото лице Т.Д. за изготвянето на допълнително заключение в 7-дневен срок считано от днес.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.М.: Нямаме искани по доказателствата. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт М.: Оспорвам заключението. Считам, че изводите в него не отговарят на събраните по делото доказателства.

Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпилите допълнително по делото писмени доказателства по опис находящ се на лист 2673 (том Х) от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Моля да уважите жалбата и отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Подробни съображения сме изложили в жалбата, които моля да вземете предвид. Считаме, в настоящото производство се събраха достатъчно доказателства, които по безспорен начин оборват констатациите в акта, с оглед на което моля за неговата отмяна като незаконосъобразен.

Моля да присъдите в тежест на администрацията по приходите направените от нас разноски по делото.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, за които моля да се предостави срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 545 лева.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: