ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети  юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2001 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. и юрисконсулт И надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

Не се явява  вещото лице Д.Л.

             По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпила по делото  молба вх.№6705/29.06.2016година от името на вещото лице Д.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата на е изготвена поради това, че до момента част от  допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

Ю.К.М.- Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Ю.К.И.- Моля да се даде възможност  на вещото лице да изготви заключението.

Ю.К.К.-Г.- В предходното  съдебно заседание  бяхме задължени да представим първичните записи на изготвената от митническата лаборатория експертиза по методът на Приложение А от ОБ към КН.  Представям копие  за съда и за другата страна.

Ю.К.Т.- Представените първични записи от Митническа лаборатория Русе, касаят извършените анализи на пробата по посочените в лабораторната експертиза методи.

Ю.К.М.- Не възразявам да се приемат първичните записи.  Считам, че същите отразяват  резултата   в МЛЕ, който   е некоректен, тъй като са посочени ароматни и неароматни съставки, а видно от протокола за резултати  всъщност по този метод са изчислени неароматни и ароматни въглеводороди.Тъй като понятията въглеводороди и  съставки не са идентични  и няма как да се приемат  за достоверни и до послужи за основание за промяна на тарифния код.

 Ю.К.И.- Митническата лабораторна експертиза е с дата 29.05.2014 г.,  а анализа на 09.06.2014 г..Моля до следващото съдебно заседание да вземем  отношение.

Ю.К.Т. – Относно така цитираната дата заявявам,  че това е номера на заявката, а втората дата посочена в МЛЕ е датата на извършване и изходящия номер. От така представената  в днешното съдебно заседание  работна карта може да се проследят датите на извършване  на различните изпитвания на продукта.През месец май е заявена, а през месец юли е изготвена експертизата.

Съдът счита, че молбата на вещото  лице е основателна  и следва да й бъде дадена възможност  да изготви заключението по допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  28.09.2016 година от 13.00  часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 Заседанието приключи в 15:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: