Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1904               30 октомври 2018  година               град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на осемнадесети октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Н.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1998 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на туризма, против  решение № 104 от 25.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 97/2018 г. по описа на Районен съд Царево, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 8/28.02.2018 г. на директора на дирекция „Управление на морските плажове“, Министерството на туризма, с което, на „Карекс 2003“ АД, ЕИК/Булстат 121729414, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.“Александър Пушкин“ №5, ет.2, представлявано от А.К.А., за нарушение по чл.10, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие/ЗУЧК/, на основание чл.23 с.з, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението на районния съд е  неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и на процесуалните норми. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, чрез процесуалните си представители, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд. Не ангажира доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Царево да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд  Царево, с решение № 104 от 25.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 97/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 8/28.02.2018 г. на директора на дирекция „Управление на морските плажове“, Министерството на туризма, с което,  на „Карекс 2003“ АД, ЕИК/Булстат 121729414, със седалище и адрес на управление - гр.София, бул.“Александър Пушкин“ №5, ет.2, представлявано от А.К.А., за нарушение по чл.10, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие/ЗУЧК/, на основание чл.23 с.з, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000.00 /десет хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  при измерването на площта на обект № 24  длъжностните лица са установили площ от 586 кв.м. при разрешена площ от 322 кв.м. и нулева допълнителна търговска площ при разрешена такава от 150 кв.м., като нито в АУАН, нито в НП е посочено по какъв начин е било извършено измерването и по какъв критерий е било прието, че цялата измерена площ съставлява площта на обекта. Според съда отбелязването в констативния протокол, че липсва допълнителна  търговска  площ към обект № 24 от една страна, и от друга страна - значителното превишаване с 264 кв.м. на разрешената по схема за обекта площ  буди основателно съмнение, че измерената от проверяващите площ от 586 кв.м. включва както площта на обекта, така и на допълнителната търговска площ към него. Районният съд се е позовал на показанията на свидетеля Йонова, като е приел, че площта на съществуващите при измерването навеси е  включена  в площта на обекта, а не в допълнителната търговска площ към него, защото тези навеси имали стени и следователно били част от обекта, а не от допълнителната търговска площ към него. Обоснован е извод, че показанията на свидетеля Йонова сочат за неправилно измерване на площта на преместваемия обект, тъй като в зависимост от проектирането всеки един навес се нуждае от подпорни греди или подпорни стени и няма като как той да съществува в пространството без тях. Районният съд е счел, че липсват данни по делото относно площта на съществуващия навес, както и че тази площ неправилно е включена от проверяващите към площта на преместваемия обект, тъй като е житейски логично и възможно, съществуващият към момента на проверката навес, да е бил с разрешената по схема площ  от 150 кв.м. или пък да е надвишавал тази площ. Според съда това означава, че в първия случай при обект №24 би имало надвишение на площта от 114 кв.м., а не от 264 кв.м., както се твърди от наказващия орган, а във втория случай може изобщо да не е имало надвишение на площта на обект № 24, а надвишение на площта на допълнителната търговска площ към него. Освен това районният съд е приел, че проверяващите не са измери площта на всичките разрешени по схема 16 броя обекти по ал. 4, т. 2, буква „б“ на плажа и съответно не са я сравнили с разрешената такава по схема в размер на 670 кв.м., поради което е напълно неясно как са стигнали до извода, че с надвишаването на площта само на един обект от общо 16 обекта по чл.10 ал.7 ЗУЧК,  е надвишена  общата площ  на тези 16 обекта по чл.10 ал.7 ЗУЧК, още повече, че е напълно възможно към момента на проверката - 08.11.2017 г., част от тези 16 преместваеми обекта да не са съществували на плажа - да са били премахнати или разрушени още след края на туристическия сезон.

Санкцията е наложена на „Карекс 2003“ АД затова, че в качеството си на концесионер на морски плаж „Китен-Атлиман”, община Царево, е нарушило допустимата за разполагане на преместваеми бекти норма от 2% от площта на морския плаж, тъй като при  извършена проверка на 08.11.2017 г., на място, от длъжностни лица на Министерство на туризма, е установено, че при измерване площта на преместваем обект  №24 е 586 кв.м., а площта, съгласно одобрената схема е 322 кв.м, т.е 264 кв.м са извън одобрената площ. Измерването е извършено с електронна рулетка. По отношение на допълнителната търговска площ към този обект е установено, че съгласно одобрената схема, тя е в размер на 150 кв.м, но при проверката е констатирано, че такава липсва и не е измерена на място.  За така установеното нарушение на дружеството е съставен АУАН №  11/01.12.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказатено постановление.

Основното възражение на касатора е, че административнонаказващият орган съвсем ясно, точно и категорично е установил и посочил, че „Карекс 2003“ АД е нарушило разпоредата на чл.10, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, която се отнася до надвишаване с 2 % площта на морския плаж и която касае само основната площ на заведенията за бързо обслужване, а не и допълнителната търговска площ към тях. Сочи, че допълнителна търговска площ към преместваем обект № 24, не е измервана на място от проверяващите, в какъвто смисъл са констатациите, съдържащи се в констативния протокол от проверката, както и показанията на свидетеля Йонова. Наведено е възражение, че изводите на съда относно наличието на навес на място, както и че неговата площ била включена от проверяващите в площта на обекта е необоснован, не се подкрепя от събраните по делото доказателства и е в  противоречие с действителната фактическа обстановка, като констатации за наличие на такъв навес не се съдържат нито в АУАН, нито в НП. Освен това са наведени възражения срещу извода на районния съд, че неизмерването на площта на всички преместваеми обекти на плажа е довело до невъзможност да се определи дали ответникът по касация е извършил административното нарушение, за което е санкциониран.

Така постановеното нарушение е валидно, допустимо и правилно.

В АУАН и в НП изрично е посочено, че измерването на площта на преместваемия обект е извършено с електронна рулетка. В констативния протокол, съставен на 08.11.2017 г., обективиращ резултатите от проверката, извършена на място на плажа, също изрично е вписано обстоятелство, че допълнителна търговска площ към преместваем обект № 24 не е измерена на място, тъй като такава не е била налична. Предвид това, става ясно от описанието нарушението в акта и в НП, че измерената на място площ е площта именно на преместваемия обект. Ето защо, настоящият касационен състав не споделя изводите на районния съд, че нито в АУАН, нито в НП е посочено по какъв начин е извършено измерването и по какъв критерий е било прието, че цялата измерена площ съставлява площта на обекта.  Свидетелката Йонова не е заявила, че при измерването са съществували навеси на място, чиято площ е включена в площта на обекта, а не в допълнителната търговска площ към него. Освен това констатации за установени на място навеси не се съдържат нито в констативниия протокол, нито в АУАН или в НП. Свидетелят Йонова е пояснила, че за преместваемия обект № 24 не е била констатирана допълнителна търговска площ на място, заета от подиуми и скари. В този смисъл са и констатациите в протокола от проверката - не е измерена допълнителна търговска площ, тъй като към този момент такава е липсвала на морския плаж. Затова не може да се сподели извода на районния съд, че поверяващите са включили към площта на преместваемия обект и тази на съществуващ на място навес. От описанието на нарушението става ясно по недвусмислен начин, че измерената на място площ от 322 кв.м е тази на преместваем обект № 24, към който не е установена на място, съответно не е измерена заета допълнителна търговска площ по смисъла на § 1, т.7 ДР ЗЧУК.

Независимо от горното, правилен е изводът на районния съд, че за да бъде установено по несъмнен начин нарушението на чл.10, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е следвало да бъдат измерени площите на всички преместваеми обекти по чл.10, ал. 4, т. 2, б. „б“ ЗЧУК, разположени на плажа и разрешени по одобрената схема от министъра на туризма и общата им площ да бъде сравнена с разрешената такава по схемата в размер на 670 кв.м. Това е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл.10, ал.7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, посочена като нарушена в НП, обектите по ал. 4, т. 2, б. „б“ следва да заемат общо до 2 на сто от площта на морския плаж, т.е законът има предвид общата площ на тези обекти. Следователно, именно общата площ на 16-те преместваеми обекти по чл. 10, ал. 4, т. 2, б.„б“ ЗЧУК, съгласно одобрената схема по реда на чл.13, ал.3 ЗЧУК, е от значение за съставомерността на нарушението, за което е санкциониран ответникът по касация, независимо, че в схемата са посочени поотделно площите на всеки един от тях. Именно като обща площ същата е одобрена по надлежния ред със схемата с цел върху нея да бъдат разполагани преместваеми обекти, тъй като тя представлява 2 на сто от площта на морския плаж.

С оглед изложеното решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила при липса на касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 25.05.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 97/2018 г. по описа на Районен съд Царево.

Решението е окончателно.

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1.             

 

 

                                                                      2.