ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Бургас, №  1780  25.07.2018г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ:  ДИАНА ГАНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева адм.д. №1994 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „Еревански сладки“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от управителя А.Б., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-479-0266262/20.07.2018г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – сладкарски цех, находящ се в ******, стопанисван от „Еревански сладки“ ООД и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно и необосновано. Твърди се още, че липсват конкретни мотиви, с което се накърнява правото на защита. Жалбоподателят излага твърдение за допуснато процесуално нарушение относно налагането на ПАМ. Счита, че не са налице предпоставките за допускане на предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка, поради което е направено  искане съдът да отмени Разпореждането за допускане на предварително изпълнение.

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка, по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 18.07.2018г. в 16.00 часа служители на НАП извършили проверка на търговски обект – сладкарски цех, находящ се в ******, стопанисван от „Еревански сладки“ ООД. В хода на проверката било установено, че при извършена контролна покупка на един брой еклер и три броя крем пити на обща стойност 5.60 лв. , заплатени в брой от органа по приходите, преди легитимацията, не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство. При тези констатации бил издаден протокол за проверка, като  на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС е издадена и заповед за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност, оборота. При направен разчет на фискалната касова наличност е констатирана положителна разлика в размер на 14.20 лв.Фискалният оборот в деня на проверката е 12.30 лв., фактически преброената наличност  на паричните средства в касата е 26.50 лв., няма декларирани въведени пари и изведени пари в касата. Констатирано е, че среднодневните обороти са изключително ниски предвид вида на дейността, местоположението на обекта, работното време, при което е направен извод, че декларираният финансов резултат е нереално нисък, като е констатирано и наличие на непогасени публични задължения. Органът се е позовал на многобройни решения на Върховния административен съд.

С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл.60, ал.1 от АПК, чиято необходимост е обоснована със създадената организация и вида на отчетността, които са довели до извършеното деяние, позволяващи да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализирания оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Отбелязал е също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснението на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2017г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост и несъразмерност на предварителното изпълнение. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговеца и др., относно извършеното нарушение и създадената организация в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото.

Принудителната административна мярка запечатване на обект се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, при наличие на установените в нормата на чл.186, ал.1 от ЗДДС материалноправни предпоставки. Липсата на наказателно постановление е ирелевантна за законосъобразността на процесното разпореждане.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл.60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли. В този смисъл е и практиката на ВАС, а именно Определение №9647/13.07.2018г. по адм.дело № 8821/2018г. и Определение № 9741/16.07.2018г. по адм.дело №8356/2018г.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  дванадесети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Еревански сладки“ ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от управителя А.Б., против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-479-0266262/20.07.2018г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ :