ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1980 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛАТА Д.Д.К., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Представям и моля да приемете заверен препис от експертно решение № 0279/15.03.2018 г. на Национална експертна лекарска комисия, заради което всъщност и делото беше спряно. Заявявам, че съм получила препис от решението на 28.05.2018 г., като нямам информация за датата на връчване на решението на останалите страни в административното производство.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения препис от посоченото по-горе експертно решение.

Следва да изиска от Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по хирургични болести, информация относно наличието на евентуални жалби против това решение, а при липса на такива – посочване на датата на влизането му в сила.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представения препис от експертно решение № 0279/15.03.2018 г. на Национална експертна лекарска комисия.

ИЗИСКВА от Национална експертна лекарска комисия – Специализиран състав по хирургични болести информация относно наличието на евентуални жалби против експертно решение №0279/15.03.2018 г., а при липса на такива – посочване на датата на влизането му в сила.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.09.2018 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: