ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1974 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ „Бургасмед“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравно-осигурителна каса – гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

     

                Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.П..       

СТРАНИТЕ: Да се да де ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

                  

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението. Да се изслуша в днешното съдебно заседание вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

П. ГЕОРГИЕВ П. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Извършил съм преглед и съм описал констатациите в заключението.

         

АДВОКАТ М.: След преглед на медицинските документи, какво реално установихте, че е извършено спрямо лицето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Установих, че са извършени репозиция и фиксация.

 

АДВОКАТ М.: Запознахте ли се с цялата история на заболяването?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, запознах се с цялата история на заболяването и съм я описал в заключението.

 

АДВОКАТ М.: Разминава ли се освен това размиване,  медицинската документация  и епикризата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Несъответствието се състои в начина на лечение.

 

АДВОКАТ М.: Въпросът ми беше смятате ли несъответствието е в резултат на техническа грешка, доколкото казвате, че това е отразено в епикризата. Останалите документи кореспондират ли  по между си?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа дали е техническа грешка, но относно медицинската документация са описани така, както трябва. Единствено не е описано, както трябва в епикризата.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ К.: След като извършихте преглед на детето, установихте ли че има хирургическа интервенция? Въпросът ми е във връзка факта, че пишете че няма белези.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След хирургична интервенция, белези остават. В случая не е извършвана хирургична интервенция.

         

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице П., като му определя възнаграждение в размер на 350лв., платими от внесения депозит/л.281 от делото/.

 

 СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от юрисконсулт К., писмени доказателства под опис находящ се л.241 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваната заповед, издадена от РЗОК като незаконосъобразна, като подробни съображения ще изложа в писмен вид в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана и потвърдите заповедта на РЗОК като законосъобразна. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и да ми предоставите срок за писмени бележки, в които да изложа съображения по същество на спора. На 25.10.2017г. в съдебно заседание съм представила  решението на Арбитражната комисия  и възражението на лечебното заведение, но те не са по спорните по настоящото дело точки, а по други констатации.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: