ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 31.01.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на тридесет и първи януари                       две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1944 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда тур“АД, редовно уведомен, се представлява от адв. Д.П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Отдел“ Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт М.В., с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М..

 

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          Съдът ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.Д.М. - 37 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Представям и Справка-декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба № 2/2015 г.

 

          АДВ.П.: Защо се приема в заключението, че конструкцията е  М-3, а не М-1? Това касае базисната стойност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В декларацията вероятно е посочено. Страницата в декларацията, където е таблица 3, графа „Конструкция на обектите”, ясно е посочено от жалбоподателя, че конструкцията е М-3, няма разлика. Приел съм вярно конструкцията според мен.

 

АДВ.П.:  Защо се приема, че коефициентът за местоположение е 1, категория първа група, т.е. 49,1?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При отговора на въпроса съм се позовал на декларацията съобразно на въпроса, както ми е зададен. В частта, в която е попълнена служебната информация от техническото лице от община Несебър, е посочено в т. 1, подточка „а” - категория първа и съответно в разположение спрямо строителните граници на населеното място в таблицата - графа „Зона” пак е посочена първа, и съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ коефициентът, който отговаря на тези две условия, е  49,10.

 

АДВ.П.:  Това е според данните, представени от общината ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е според данните представени от общината, които по принцип имат законно основание.

АДВ.П.:  Съгласен съм. Данните доказват едно или друго. Идеята е, че сте се позовали на написаното от техническото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

АДВ.П.:  Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ В.:  Нямам въпроси към вещото лице.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Госпожо Съдия, моля да ми определите възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Внесеният депозит е достатъчен.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит (л.108 и 113 от делото).

 

АДВ.П.:  Моля съда, във връзка със заключението да допуснете  един допълнителен въпрос към вещото лице, тъй като считам, че заключението е непълно. Моля вещото лице да отговори на следния въпрос, а именно:

Данъчната оценка да бъде преизчислена като за коефициент за местоположение се ползва колона 7 от Таблица 3 към чл.6, ал.1 по Приложение № 2 към ЗМДТ.

Това е във връзка  с нашето твърдение и оспорване на обстоятелството, че има определяне на границите на зоните на населеното място в община Несебър, а  съгласно чл.6, ал.7 от Приложение № 2, когато липсва такова, се вземат предвид колони 7 и 10 в съответствие с това дали обектът е в границите на населеното място или не е.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не възразявам.

 

Съдът с оглед изясняване на спора от фактическа и спорна страна, намира искането на адв. П. за основателно, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАВЯ допълнителен въпрос към допуснатата съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 170 лева, вносим от жалбоподателя по сметка на Административен съд – Бургас в 7-дневен срок от днес.

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи доказателства във връзка с допустимостта на жалбата, както и молба от страна на управителя на дружеството-жалбоподател, че потвърждава извършените до датата на днешното съдебно заседание от адв. П. действия.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018 година от 13.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: