ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1941 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЗЕДА ТУР“ АД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Несебър- юрисконсулт В..

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя „Зеда Тур“ АД, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на негов представител. Приложени са писмена защита и списък на разноските.

 

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. със снета по делото самоличност: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице инж. К.М. възнаграждение в размер на 150 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

Юрисконсулт В.: Моля да приемете като доказателства заповед № 1163/22.12.2004г. на кмета на община Несебър, която са определени границите на зоните в населените места, ведно с препис извлечение от протокол № 10/10.12.2004г. на Общински съвет Несебър. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира представените от пълномощника на ответната страна писмени доказателства за относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заповед № 1163/22.12.2004г. на кмета на община Несебър и препис извлечение от протокол № 10/10.12.2004г.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

Юрисконсулт В.: Моля да отхвърлите изцяло жалбата на „Зеда Тур“ АД против АУЗД № МДТ-646/12.10.2016г. като неоснователна и недоказана. Моля да ми дадете срок, в който да изложа подробно становището си. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно Закона за правната помощ. Правя възражение за прекомерност на разноските с оглед предмета на делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: