ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1930 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД,  представлявано от П.Д.Х. и И.С.С. - редовно уведомен, се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юк. К., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Долен“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна - главен архитект на община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложения към него, по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 5220/08.05.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. П.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

ЮК. К.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

адв. Б.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

Адв. Й.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Арх. В.В.А.-Д. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила, ведно с приложенията към него.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 1000,00 лв., платими от внесения предварителен депозит. /издаден РКО 1000 лв. на 16.05.2018 г./. 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата така, както е предявена по изложените в нея доводи. Моля да ни присъдите направените по настоящето дело разноски по представените от мен фактура-извлечение от банкова сметка и договор за правна защита и съдействие. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

ЮК. К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата и да оставите в сила оспорената заповед на началника на РДНСК - ЮИР като правилна и законосъобразна. Подробни съображения моля да ми дадете срок да изложа в писмен вид. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

адв. Б.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми моля да постановите решение, с което да уважите жалбата по подробно изложените съображения в нея. Моля за срок за писмени бележки. Моля да ни присъдите разноски в размер на 150.00 лв. по представения списък.

 

Адв. Й.: Аз ще Ви моля от името на гл. архитект на Община Созопол да уважите жалбата като основателна по мотивите и съображенията,изложени в нея и които изцяло споделям. Считам, че по делото се събраха достатъчно доказателства за отмяна на оспорения административен акт. Моля да ни присъдите разноски в размер на адвокатско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите подадената жалба като неоснователна и недоказана и оставите в сила издадената заповед. Безспорно е установено, че не са спазени административнопроизводствените правила при издаване на рс. Категорично е установено, че има дюни, които тангират в имота, като застрояването е в защитена зона без овос, която оценка в случая е задължителна.  Не следва да се взема предвид факта, че строежът вече е реализиран. Той е правно нетърпим.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: