ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1929 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прибор строй“ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Пясъчна Лилия 10“ ЕООД, редовно призована, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№4496/19.04.2018г. от Община Созопол, доказателства под опис находящ се на л.599 от делото.

С Определение от 23.04.2018 г. като заинтересована страна в производството е конституирано дружеството „Пясъчна лилия 10” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приемат представените от община Созопол писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, да бъдат приети приложените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

В залата ВЛИЗА адвокат Йорданов - процесуален представител на главния архитект на Община Созопол и съдът го запозна с извършените до момента процесуални действия.

АДВОКАТ ЙОРОДАНОВ: Да се приемат представените от община Созопол допълнителни доказателства във връзка с определение на съда от предходно съдебно заседание. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

В залата ВЛИЗА адвокат Т. - процесуален представител на жалбоподателя и съдът го запозна с извършените до момента процесуални действия.

АДВОКАТ Т.: Да се приемат представените от община Созопол доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба вх.№4496/19.04.2018г. писмени доказателства под опис.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата като отмените обжалвания акт като незаконосъобразен по изложени мотиви в жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски, за които представям списък, заедно с доказателства за извършването им. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана и оставите в сила оспорения административен акт по подробни съображения, които ще изложа в писмени вид в указан от Вас срок. Искам само да маркирам, че следва да се има предвид, че в следствие на многобройните промени на строителството от първоначалното разрешение за строеж наименовано „ресторант и магазин в представителна сграда с апартаменти за сезонно ползване”, на практика нищо не е останало, нито като наименование, нито като предназначение. Към настоящия момент има различно предназначение, като ресторанта е преустроен в апартамент, а кухнята към ресторанта за складове и технически помещения. Това още веднъж обоснова нищожността на издаденото разрешение за строеж и потвърждава законосъобразността на заповедта на ответника. Оспорвам предявеното адвокатско възнаграждение като прекомерно високо. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ ЙОРДАНОВ: Моля, да уважите жалбата, с оглед на мотивите и съображенията изложени в нея, съобразени със събраните по делото доказателства и ми присъдите направените по делото разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите оспорването. Считам, че оспорената заповед е законосъобразна и същата следва да бъде оставена в сила. Аргументите на административния орган подробно мотивирано са посочени в заповедта и се бетонираха с доказателствата по делото. Категорично е видно, че издаденото разрешение за строеж не е предвидено в ПУП и с последващо изменение също и не е издадена скица виза за проектирането му, на първо място. На второ място, категорично строежът не е включен в доклада за преценка по ОВОС. Тези две нарушения са абсолютно достатъчни за да обоснове административният орган нищожността на разрешението за строеж. Моля за произнасяне в тази насока.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: