ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1915 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Н.Ж.- редовно уведомен, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно уведмен, изпраща за представител ю.к.И., надлежно упълномощена с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Да се даде ход на делото

Ю.К.И. : Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с параграф 2 от ДР на ДОПК съдът, извърши доклад по делото, КАКТО СЛЕДВА:.

Административното дело е образувано по жалба от Ж.Н.Ж., с ЕГН **********, с адрес: *** против Ревизионен акт  № Р 02000216007869-091-001/06.06.2017г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от В.Х.Р.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и Г.Р.П.на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 200/14.08.2017г. на М.В.Й.- началник отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Жалбоподателят твърди, че оспореният ревизионен акт е незаконосъобразен и неправилен в частта му, с която е установено превишение на разходите над приходите му за 2013г. Моли за отмяна на начисления му данък за внасяне и начислената върху задължението му лихва за посочения период.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез назначаване на съдебно-техническа и  съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното съдебно заседание пред настоящата съдебна инстанция.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата срещу акта. Поради факта, че сумата не е толкова голяма мисля, че няма необходимост от назначаване на ССчЕ или СТЕ. Аз не оспорвам фактите установени с данъчния ревизионен акт. Оспорвам тълкуването им и извода. Няма да искам събирането на допълнителни доказателства. Да се приключи   събирането на доказателства.

Ю.К.И.: Нямам възражения по доклада. Оспорвам  жалбата. Моля да приемете преписката. Доказателствени искания нямам.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Поддържам жалбата. Моля за 7 дневен срок за писмени бележки по делото.

Ю.К.И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите ревизионния акт. Основният  спор се свежда дали изтеглените от банковата сметка от ЕТ ***-Ж.Ж. сума е отишла в потримониум на физическото лице, това е твърдението. От приложената преписка се установява обратното. Тази сума е постъпила в ЕТ и е осчетоводена в сметка „Каса“. Няма доказателства да е напускала касата  на ЕТ, за да премине във физическото лице. Моля да приемете подробните съображения в потвърдителното решение на Директора ОДОП Бургас. Моля за ю.к. възнаграждение.

Съдът определя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки от страна на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: