Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1710               10  октомври  2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Недкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1902 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на община Камено с ЕИК/Булстат 00005701, гр.Камено, ул. „Освобождение“ №101, представлявана от кмета Жельо Вардунски, против решение № 805 от 14.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1369/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 137 от 27.02.2018 г. на директора на РИОСВ  Бургас, с което на общината, на  основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите/ЗВ/, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 ЗВ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба оспорва решението като неправилно. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът - РИОСВ Бургас, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 805 от 14.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1369/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление/НП/ № 137 от 27.02.2018 г. на директора на РИОСВ  Бургас, с което на община Камено, на основание чл. 200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева за нарушение по чл. 48, ал. 1, т. 11 ЗВ.

За да постанови решението районният съд е приел, че в производството по издаване на оспореното НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за безспорно доказано и за правилно квалифицирано описаното в АУАН и в НП нарушение, както и че за извършването му законосъобразно е ангажирана отговорността на община Камено, като размерът на наложената й имуществена санкция е обоснован и справедлив, поради което е потвърдил наказателното постановление.

Санкцията е наложена на община Камено за това, че при извършена проверка на 17.10.2017 г. било установено, че в село Кръстина, общината не изпълнява условията, определени в разрешително № 23710076/03.12.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, издадено на община Камено за канализационна система с. Кръстина, а именно: 1. „Забранява се заустване във воден обект на непречистени отпадъчни води от канализационната мрежа“; 2. „Да се поддържат в технологична и експлоатационна изправност новоизградените пречиствателни съоръжения на ПСОВ, като всички възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник“ 3. „Да се въведе журнал за технологична експлоатация на ПСОВ, в който ежедневно да се записват отчети за заустваните средноденонощни и максимално часови количества, и резултатите от лабораторните анализи на отпадъчните води по пътя на водата в отделните стъпала на пречистване на ПСОВ“ и 4. „Да се осигури пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно плана за собствен мониторинг и разрешително за заустване“. За така установеното нарушение на община Камено е съставен АУАН № 137/16.11.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че е налице несъответствие между АУАН и НП, че от описанието на нарушението не става ясно в какво точно се изразява същото. Излагат се доводи, че неправилно е ангажирана отговорността на община Камено, че административнонаказващият орган не е обсъдил тежестта на нарушението, дали същото е извършено виновно и че не е извършил преценка за наличие предпоставките на чл.28 ЗАНН.

Оспореното решение е валидно, допустимо и правилно.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат излагани отново.

Съдът намира, че при издаване на наказателното постановление не са описани факти, които са различни от изложеното в акта за установяване на административно нарушение.

Не е налице соченото несъответствие между АУАН и НП. От обстоятелствените им части става ясно по безпротиворечив начин с кои свои действия и бездействия общината е осъществила състава на нарушението, за което е санкционирана. С разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 11 от Закона за водите на водоползвателите на титуляри на разрешителни е вменено задължение да изпълняват условията в издадените им разрешителни по реда на този закон и комплексните разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда. Доколкото община Камено е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, то тя дължи изпълнение на условията, регламентирани в него, като в тази връзка е без значение договорът, по  който е страна „ВиК“ ЕАД и на който се позовава касаторът в касационната жалба. Неизпълнението на тези условия е скрепено със санкция, регламентирана в чл. 200, ал.1, т.2 ЗВ - имуществена санкция в размер от 2 000.00 лева до 10 000.00 лева за този, който ползва водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изгражда такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. С оглед изложеното, в конкретния случай, законосъобразно е ангажирана отговорността на община Камено, която е безвиновна. Размерът на наложената имуществена санкция е правилно определен, в съответствие с тежестта на конкретното нарушение.

Неоснователни са наведените от касатора доводи, че нарушението представлява маловажен случай. Същото е формално и е без значение дали от него са настъпили вредни последици. Отделно, не са налице данни за наличие на смекчаващи обстоятелства, поради които нарушението да се отличава с по-ниска обществена опасност в сравнение с обикновени случаи на административни нарушения от същия вид. Ето защо, настоящият касационен състав намира, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 ЗАНН.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 805 от 14.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1369/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                                         

 

                                               2.