ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1886 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКО РЕСУРС” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.С..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че за съдебно заседание, проведено на 11.02.2015 г., назначеното по делото вещо лице инж. Д.С. не е изготвила възложената й експертиза и не е посочила уважителни причини за това. На същата дата не се е явила в съдебно заседание. С определение съдът е указал на това вещо лице, че следва да представи заключение по възложената й експертиза в 7-дневен срок преди датата на следващо съдебно заседание, като я е предупредило, че при неизпълнение на това задължение ще бъде санкционирана. За настоящото съдебно заседание експертиза по делото отново не е представена. Вещото лице не се явява и не сочи обективни причини за това. При тези факти съдът намира, че вещото лице с поведението си двукратно става причина за отлагане на делото и в този смисъл затруднява хода на производството. Затова на същата следва да бъде наложена санкция при хипотезата на чл.91, ал. 2 ГПК, като отделно от това вещото лице бъде отстранено от възложената експертиза и на негово място бъде назначено друго.

По изложените съображения и на основание чл. 144 АПК във връзка с чл. 91, ал. 2 ГПК и чл. 92 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА на инж. Д.С.С. ГЛОБА в размер на 250 лева.

УКАЗВА на вещото лице, че срещу наложената глоба може да бъде подадена молба за отмяна в едноседмичен срок от връчване на съобщението.

ОТСТРАНЯВА вещото лице инж. Д.С.С. от изготвяне на възложената съдебно-техническа експертиза и вместо нея НАЗНАЧАВА Г.Г.Г., на когото делото да се предостави след изготвяне на настоящия протокол.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице Г..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: