ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и втори октомври                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1883 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Б.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия – гр.София, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Първи състав на Териториална експертна лекарска комисия към „УМБАЛ Бургас“ АД – гр. Бургас, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за хора с увреждания – гр.София, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА РД „Социално подпомагане” – гр. Бургас, редовно уведомена, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Ж.Б.Б. против експертно решение № 0449/18.05.2018 г. на НЕЛК – гр. София, с което е потвърдено експертно решение № 136/13.01.2016 г. на ТЕЛК – гр. Бургас по оценката и определя краен процент намалена работоспособност 40 %, с искане за отмяна на експертното решение на НЕЛК поради допуснати съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила при издаването му изцяло.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили допълнителни доказателства от жалбоподателя с молба вх. № 11505/18.10.2018 г. по опис, съдържащ се в молбата.

ДОКЛАДВА представени от ответника Национална експертна лекарска комисия – гр. София писмени документи във връзка с издаване на оспореното експертно решение на НЕЛК.

ДОКЛАДВА, че по делото е представено медицинско експертно досие на жалбоподателя, което представлява част от административната преписка по постановяване на експертното решение.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства.

Поддържам искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Искам да доведа по делото свидетел, който е от национално ниво – или И.П. или Н. – това са най-добрите кардиохирурзи в България, но нека първо да видим какво ще е становището на експерта и тогава ще преценя дали да доведа като свидетел външен експерт.

 

По доказателствата съдът, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи и да уважи доказателственото искане на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в същата; документите, представени допълнително от жалбоподателя с молбата му от 18.10.2018г.; документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспореното решение на НЕЛК, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда и допълнително изисканото от Регионалната картотека на медицинската експертиза – гр. Бургас и представено по делото медицинско експертно досие на жалбоподателя, съставляващо част от административната преписка по издаване на експертното решение.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която да даде отговор на въпросите, поставени от жалбоподателя в жалбата му до съда, част „Доказателствени искания“, т. 3.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да бъде представен вносен документ по делото в същия срок.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание на съда след изискване на информация от специализирана кардиологична болница в Бургас за определяне на експерт, тъй като в одобрения списък на вещите лица няма вписан специалист кардиолог.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.12.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се изпрати писмо до Ажибадем Сити Клиниккардиологична болница на гр.Бургас, с искане за определяне на специалист кардиолог за назначаването му като вещо лице по допуснатата  по делото съдебно-медицинска експертиза.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: