ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1882 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:20 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно уведомен, се явява адвокат С., с представено пълномощно по делото.  

          За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК – Югоизточен район – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено пълномощно по делото.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Корал резидънс“ ЕООД, редовно уведомени, не изпращат представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“ АД, редовно уведомени, не изпращат представител.

          ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

          За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура – Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Червеняков.

         

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № ДК-10-ЮИР 31/09.06.2017г. на началника на РДНСК - Югоизточен район.

В открито съдебно заседание на 16.01.2017г., съдът задължи СГКК-Бургас да представи посочени доказателства, които постъпиха по делото на 05.02.2018г.

На 26.01.2018г. постъпи молба от заинтересованата страна „Корал Резидънс“ ЕООД, че на 28.07.2016г. е прехвърлило имота в полза на „Витатур Инвест“ АД, поради което иска да бъда заличено като заинтересована страна.

 

АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания.

          По отношение на становището, предоставям на съда.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете представените от СГКК-Бургас писмени доказателства. Считам за относими същите към предмета на делото.

По молбата на „Корал резидънс“ ЕООД, предоставям на съда.

Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че подадената молба следва да бъде уважена. Дружеството-прехвърлител на имота, няма процесуална легитимация.

Моля да приемете приложените писмени доказателства по делото. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По направените искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Корал резидънс“ ЕООД за заличаването му като страна в процеса, тъй като същият е адресат на издадения индивидуален административен акт – разрешението за строеж.

ПРИЕМА представените от СГКК - Бургас писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. С.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и да отмените процесната заповед по подробни съображения изложени в нея и по тези, изложени в хода на делото. Считам, че представената специализирана карта е несвоевременно представена, тъй като същата се дължи в момента на издаване на процесните строителни книжа. Видно от данните за обявяването, същата датира от 2014 г. и е одобрена с протокол на СГКК – Бургас, като нейното правно значение следва да се цени от този момент нататък. Отделно от това представям 3 броя съдебни решения на Върховен административен съд, касаещи нищожност на строителните книжа, издадени по отношение на доверителя ми.

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК. В тази връзка, моля да ни присъдите направените по делото съдебно-деловодни разноски – държавна такса, адвокатски хонорари и депозит за извършените експертизи.

          ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, като неоснователна по подробно изложени мотиви в самия оспорен акт. Считам жалбата за недоказана, а заповедта за законосъобразна, като моля да ми дадете срок да изложа подробни доводи и аргументи относно неоснователността на жалбата и законосъобразността на оспорения административен акт.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че заповедта на началника на РДНСК – ЮИР - Бургас е законосъобразна и отговаря на задължителните предпоставки на чл. 146 от АПК. Моля да отхвърлите оспорването поради неговата неоснователност. Обръщам внимание, че разрешението за строеж действително е издадено без липсата на императивно изискуемите по ЗУТ документи и при съществени нарушения на императивните законови предпоставки от ЗООС и ЗБР. Коментираните презаверки на разрешението за строеж от 29.12.2010 г. и 22.12.2016 г. представляват индивидуален административен акт и към тези дати е следвало относимостта на изискването на чл. 144 от ЗУТ и следващите норми да са валидни към тези дати – нещо, което липсва от материалите по делото.

Поради изложените съображения, моля за произнасяне в този смисъл, като отхвърлите оспорването и оставите в сила заповедта на РДНСК-ЮИР-Бургас.

          ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.
          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: