ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1880по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ, редовно призован,  се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ началника на РДНСК-ЮИР-  Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Витатур инвест“АД, редовно призован, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА главен архитект на Община Царево, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

Явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

        СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

        ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.  Ж.И. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения депозит/л.210 от делото/.

 

АДВОКАТ  С.: Няма да соча доказателства. Да се приемат докладваните в предходното съдебно заседание доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Представям и моля да приемете за сведение окончателно решение №2428/26.02.2018г. по адм.д.№14761/2017г. на Върховен административен съд, с което се оставя в сила принудителната административна мярка наложена от МРРБ във връзка  територията на к-г Корал, където се забраняват СМР-та и касае и процесния имот.  Няма да соча доказателства. Да се приемат докладваните в предходното съдебно заседание доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените и докладвани в предходното съдебно заседание, с  писмо вх.№12113/14.11.2017г. от Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас доказателства, а именно цветно копие на обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла“ в 2 части, обхващаща ПИ с идентификатор 44094.22.35 и копие на специализиран регистър на обектите по чл.6, ал.4 и ал.5 от ЗУЧК към обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни за морски плаж „Лозенец Кумкашла“.

 

ПРИЕМА за сведение представеното в днешното съдебно заседание от юрисконсулт К. решение на ВАС.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател,  моля да отмените така издадената заповед на началника на РДНСК-Бургас като неоснователна и незаконосъобразна. Считам, че повдиганите с нея фактически и правни основания са незаконосъобразни към настоящия момент. Съгласно съдебната  практика на Върховен административен съд, въпросът дали идентични строителни книжа, касаещи същия имот са нищожни или не е,  решен без противоречиво с поредица съдебни решения. Предвид изложеното, моля още веднъж отмените обжалваната заповед. Моля за присъждане на съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и постановите решение, с което оставите в сила обжалваната заповед. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок. Не възразявам по претендираните разноски от жалбоподателя.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо  административен съдия, считам че процесната заповед е законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена. В случая са налице данни, че на границата съществуват дюни, които съгласно на принципа на „Натура 2000”  и при най-малко възникнало съмнение следва да се вземат предвид. В случая е категорично доказано, че няма ОВОС издаден преди издаване на разрешението на строеж, което е  нарушение по ЗУТ и поради това издадената заповед е законосъобразна.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: