ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи октомври                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1876 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО  Началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото в изпълнение указанията на съда, дадени от предходно съдебно заседание, ответникът е представил единствено справка-картон на водача, каквато е налична по делото. Наред с това в писмо вх. №11960/30.10.2018 г. е предоставил във вид на отговори информацията, за която съдът е изискал представяне на документи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Да се приеме представеното доказателство. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмо вх. №11960/30.10.2018 г. Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо вх. №11960/30.10.2018 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Поддържам жалбата. Моля да ми бъде предоставен 7-дневен срок да изложа в писмен вид съображенията си.

По отношение на писмото искам да кажа следното, уважаема госпожо Председател: няма спор по възстановените преди 2008 г. точки. Част от тях са служебно възстановени, част от тях са посредством курс. Изрично съм записан в дневниците на КАТ и на фирмата, която е провела обучението, по трите си имена, направил съм проверка, но не очаквах такъв отговор, за да представя доказателства за това, така че оспорвам твърдените от тях  факти в писмото. Фактът, че не са представили абсолютно нито едно от исканите от Вас документи и доказателства, показва, че те се отнасят изключително повърхностно и несериозно спрямо задълженията на водачите на моторни превозни средства.

Моля да отмените обжалвания административен акт като неправилен и незаконосъобразен.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да представят допълнителни аргументи в защита на застъпената от тях позиция  по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: