ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1871 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,45 часа се явиха:

За жалбоподателя УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на РЗОК - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й., с представено по делото пълномощно.

Явяват се вещите лица д-р Д.Х.В. и д-р Д.П..

Съдът докладва постъпило заключение по допуснатата комплексна съдебно-медицинска експертиза с вх. №4505 от 19.04.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

Съдът докладва постъпилите отговори на поставените въпроси от РЗОК  Бургас с вх. № 5741 от 22.05.2018 г., което е в срока по чл.199 гпк.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА вещите лица:  Правим уточнение, че постъпилите отговори на поставените от РЗОК Бургас въпроси представляват допълнително заключение по допусната комплексна съдебно-медицинска експертиза.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. К.: Да се изслуша заключението на вещите лица, както основното, така и допълнителното.

 

Юк. Й.: Да се изслуша заключението на вещите лица.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещите лица по допуснатата комплексна съдебно-медицинска експертиза.

 

снема самоличността на вещите лица, както следва:

 

д-р Д.Х.В., ЕГН: **********, на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, специалист кардиолог, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

д-р Д.В.П., ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, специалист невролог, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩиТе ЛИЦа: Представили сме писмено основно заключение  по допусната комплексна съдебно-медицинска експертиза, както и допълнително заключение към нея, които поддържаме.

 

адв. К.:  Нямам въпроси към вещите лица.

Юк. Й.: имам въпроси. Как установихте, че оплакванията на пациентката са се редуцирали или са озвучали при положение, че при втората хоспитализация още на 08.02.2017 г. пациентката е приета със същите симптоми, които са били налични при първата хоспитализация?

Вещото лице д-р П.: След като са били подобрени те могат наново да се появят и да се засилят.

Вещото лице д-р В.: В последната страница в ИЗ от К.О. изрично е записано, че пациентката се изписва с „подобрено общо състояние“. След визитацията същата пак е прегледана, констатирано е подобрение в общото състояние и пациентката е дехоспитализирана от К.О. 

Юк. Й.: Подобрено общо състояние не е ли възможността на пациента да има нормална активност и да се справя с ежедневните си задължения?  Смятате ли, че пациент с треперене, световъртеж и главоболие на 80-годишна възраст може да изпълнява нормално ежедневните си задължения в това състояние?

Вещото лице д-р В.: Първо никъде не казваме, че пациентката се дехоспитализира с тези оплаквания.

Юк. Й.: С тези оплаквания се приема при втората хоспитализация.

Вещото лице д-р П.: Ние говорим за периода от дехоспитализация до новата хоспитализация, нали така?

Юк. Й.: Да , 24 часа са.

Вещото лице д-р П.: При дехоспитализацията това е отзвучало.

Юк. Й.: Къде е документирано? Никъде не е документирано,  не е направена консултация с невролог, за да се прецени дали са леки или тежки тези симптоми.

Вещото лице д-р В.: Пише го, в комбинираната експертиза на въпрос №3. Търсим абсолютната реалност. Това са пациенти 78-80 годишни, 3 дена на практика лежи, дори и при един млад човек е нормално при предимно постелен режим да имат оплаквания при вертикализиране, които отзвучават след раздвижване. Отзвучавайки, пациентката вече се адаптира.

Юк. Й.: Кой установи дали са леки ли тежки тези симптоми?

Вещото лице д-р В.: Лекуващият лекар.  Не е задължително всеки симптом да бъде констатиран от тесен специалист, визирам невролог.

Юк. Й.: Това са симптомите точно на мозъчен инсулт.

Вещото лице д-р П.: Могат да бъдат, могат и да не бъдат точно тези симптоми.

Юк. Й.: При положение, че пациентката е 80-годишна жена не е ли по-вероятно?

Вещото лице д-р В.: Никой не може да каже. Никой не може да бъде 100 % сигурен, че това е инсулт или не.

Юк. Й.: Не трябва ли от невролог да се установи?

Вещото лице д-р П.: Не, ако са леки симптомите няма нужда, необходимост от тесен специалист. Всеки лекар би могъл да се справи.

Юк. Й.: Как установихте, че инсултът е настъпил по време на втората хоспитализация? 

Вещото лице д-р П.:  При положение, че пациентката постъпва с тези симптоми, които са новопоявили се.

Юк. Й.: Защо да са новопоявили се, при положение че са налични още при първата хоспитализация?

Вещото лице д-р В.: Не са налични, те са отзвучали.

Юк. Й.: Как преценихте, че са отзвучали?

Вещото лице д-р В.: Лекуващият лекар е преценил. Въпрос на субективна преценка е на лекаря и на пациента.

Юк. Й.: Колко често в практиката Ви пациенти на 80-годишна възраст с тези симптоми са получили мозъчен инсулт?

Вещото лице д-р П.:  Достатъчно често. Дори пациент, лежащ в отделение, може да се окаже с по-тежка симптоматика въпреки лечението. Много пациенти имат подобни оплаквания на тази възраст.

Юк. Й.: И въпреки това биват изписвани с тези симптоми без да се направят допълнителни изследвания? С тези симптоми има реална възможност  да настъпи мозъчен инсулт и при положение, че за мозъчния инсулт е важно още в първите часове да се реагира Вие ги изписвате.

Вещото лице д-р В.: Никой не може да предвиди появата на мозъчен инсулт. Той е като гръм. Може във всеки един момент да настъпи.

Юк. Й.: Да, може, но все пак е имало индикации.

Вещото лице д-р В.: Това не са категорични индикации по начина, по който е била пациентката. Много по-различни са. Загуба на съзнание, гърч, че не може да се движи, че не я слушат ръцете и краката, упорито главоболие, хипертонична криза - това не е споменато. Това са симптомите, които вече много променят ситуацията.

Юк. Й.: Нямам други въпроси.

Въпрос на съда: Нека изясним каква е била ситуацията. Една жена е приета  в болницата с определени симптоми, проведено е лечение, подобрява се, лекуващият лекар е установил, че се подобрява състоянието й. Имало е някаква индикация, но за 80-годишен човек след като е бил на постелен режим 3 дена, е нормално. Изписана е с подобрено общо състояние и след един ден е приета по нова КП. Всичко се развива за 24 часа.  

Вещото лице д-р В.: Да, това е изключително динамичен процес.

Въпрос на съда:  И никой не може да предвиди в кой точно момент наново ще се появи симптоматиката, което е наложило приемането по втората хоспитализация?

Вещото лице д-р В.: Реална ситуация - 78-годишна пациентка е дехоспитализирана, лежала е три дена в болницата. Прибира се и започва да чисти, да се къпе, да се движи, като прави физическа активност над обичайната. Това е един провокиращ момент. Говорим хипотетично. Това е една реалност. В този къс интервал много неща могат да се случат. Във всеки един следващ момент пациентката може да отключи нова остра симптоматика. 

Вещото лице д-р П.:  Може и без провокиращ момент да се стигне до инсулт. Във всеки един момент може да се случи нещо.

страните: Моля да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА основното и допълнително заключение по допуснатата комплексна съдебно-медицинска експертиза и определя окончателно възнаграждение в размер на 700.00 лева, за всеки от експертите по 350.00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 700 лв. на 30.05.2018г./.

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите депозираната жалба.  Считам, че по категоричен начин от събраните в хода на процеса доказателства се касае за две отделни КП. В случая не са налице твърдените от административнонаказващия орган основания за връщане на сумата като неоснователно получена. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък на разноските.

 

юк. Й.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената писмена покана изх. № 29-02-520/15.06.2017 г. на директора на РЗОК – Бургас като законосъобразна. Моля да ми определите срок, в който да представя подробни писмени бележки.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 12,09 часа.

 

 

            СЕКРЕТАР:                                       съдия: