ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,23.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1854 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Поморие, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ, редовно призован, се явяват адвокат В., с пълномощно по делото.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Жалбоподателят Община Поморие е уведомен за дадените в предходното съдебно заседание указания на 02.10.2018 г., като по делото не са постъпили доказателства и не са направени доказателствени искания.

АДВОКАТ В.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо административен съдия, моля след като се уверите от представените доказателства в правилността на изложените аргументи в обжалваното решение, да постановите решение, с което отхвърлите като неоснователна депозираната пред Вас жалба и оставите в сила решение №Р Д-02-36-707/28.06.2018г. на заместник-министър и ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ по съображения подробно изложени писмен бележки, за което моля да ми бъде предоставен срок. Моля, да осъдите община Поморие да заплати в полза на ответника направените пред настоящата съдебна инстанция разноски, за които представям списък, подкрепен с доказателства.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: