ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марина Иванова-Мидея“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

Свидетелят Г.Р.П., редовно призована, се явява лично.

Свидетелят бе изведен от съдебната зала.

 

Явява се вещото лице Щ.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша заключението.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Щ.В.П. - ** години, български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Към момента няма какво да добавя.

 

АДВ. Н.: Имам един въпрос. Правили ли сте някаква проверка в този търговски обект? Отговорите Ви принципни ли са или са конкретно за този търговски обект?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорите ми са принципни, касаещи софтуера „Аптека експерт 2”. Иначе в самия обект на „Феникс Фарма” не съм правил проверка. На място не съм правил проверка, но софтуерът е еднакъв и работи еднакво в различните обекти. Като функционалност е един и същ.

 

АДВ. Н.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

юрисконсулт Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Страните: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице П., като му определя възнаграждение в размер на 350лв., платими от внесения депозит./изд. РКО – 350 лв. – 30.01.2018г./

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала, и снема самоличността му, както следва:

 

Г.Р.П. – ** години, българка, българска гражданка, семейна, неосъждана, служител на ТД на НАП гр.Бургас. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Адв. Н.:  В качеството си на ревизор и издател на РА извършихте ли проверка в търговския обект на „Марина Иванова-Мидея“ ЕООД гр. Нова Загора?

 

Свидетелят: Да, извършихме проверка.

 

Адв. Н.: За посещението си съставихте ли протокол?

 

Свидетелят: Да, съставихме.

 

Адв. Н.: Имате ли наблюдение какъв е този обект? Тази аптека малка ли е, голяма ли е, на централно място ли се намира?

 

Свидетелят: Аптеката е с около 80 кв.м. търговска площ. Мястото не бих казала, че е в търговската част на града, по-скоро е отдалечено, на главен път - шосе, където няма човекопоток, колкото в центъра на града. Това е като местоположение и описание - голям обект е, иначе има складови помещения. Това е подблоково пространство.

 

Адв. Н.: При посещението си в търговския обект имате ли наблюдение къде се маркираха стоките?

 

Свидетелят: Да.

 

Адв. Н.: На касов апарат или на някакъв модул?

 

Свидетелят: В момента, в който бяхме ние се маркираше на касов апарат, а компютърът беше много отдалечен от касовия апарат и не беше свързан с касовия апарат.

 

Адв. Н.: В протокола, който моля съдът да предяви на свидетеля сте описали няколко вида цени.

 

Съдът предявява на свидетеля протокола, находящ се на л.187-188 от делото, както и фактура, находяща се на л.189 от делото.

 

Адв. Н.: Обърнахте ли внимание на какви цени се продава в тази аптека?

 

Свидетелят: Да, анализирахме цените. Надценката, която трябваше да определим, беше една от задачите. Тя се оказа много по-различна, движеше се около 10-15 % и затова сме писали цените, които са продажните с ръкописно на фактурата, находяща се на л.189 от делото. Това са крайни продажни цени. На първия артикул от фактурата доставната цена с ДДС е 7,52 лева, продажната цена е 7,90 лева, която сме посочили с химикал, а пределната цена е 9,12 лева. Тя е препоръчителна цена и се слага от търговеца. Тя не е определяща цена. На етикетите ги видяхме тези цени.

 

Адв. Н.: Наблюдавахте ли дали действително продава на такива цени?

 

Свидетелят: Докато бяхме там не влезе клиент в аптеката.

 

Адв. Н.: Колко време бяхте в аптеката?

 

Свидетелят: Около 4 часа бяхме в аптеката и през това време мисля, че не влезе клиент.

 

Адв. Н.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

юрисконсулт Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адв. Н.: Моля да ни се даде възможност за следващо съдебно заседание да доведем допуснатия свидетел. Правя искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, за която представям молба с формулирани въпроси.

 

юрисконсулт Й.: Не възразявам по поисканата експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от адв.Н. въпроси, формулирани в представената в днешното съдебно заседание молба.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 500,00 лева, платими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателства за внесения депозит.

ДАВА възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да доведе допуснатия свидетел, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в следващо съдебно заседание определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.04.2018г. от 10.10ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: