ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,23.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1845 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ, редовно призован, се явяват адвокат В., с пълномощно по делото.

НЕ СЕ ЯВЯВА вещото лице Г.М..

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№11551/19.10.2018г. от вещото лице Г.М., с искане да и бъде предоставен срок за изготвяне на заключението, предвид късното и́ назначаване.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Не е изготвено заключение по допуснатата експертиза, като са постъпили две молби за отвод от назначени вещи лица, които са освободени от възложените им задачи.

ПОСТЪПИЛИ са писмени доказателства под опис с писмо вх.№11073/08.10.2018г..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам възражение по доклада на съда. Да се приемат представените от ответника доказателства и се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

АДВОКАТ В.: Моля да приемете и приложите към преписката представените с нарочна молба допълнителни доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

Съдът по доказателствата,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представените с писмо вх.№11073/08.10.2018г..

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.11.2018г. 11,30ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: