ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 183 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Л.Д.Л. и Л.Н.Р. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат Т.М..*** се явява адвокат А..

За заинтересованата страна „БОРАКАЙ“ ООД се явява адвокат П..

Заинтересованите страни П.Д.К., В.Т.М., Л.Ю.Г., О.В.Ц., В.Л.М., Г.Л.Ф., А.Б., Х.С.Т. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат М..

Заинтересованите страни „СПЕЦИАЛИЗИАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НК“- София, „ПОПОВ ТУРС“ ООД, „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „НЮ ЕКСПОРТ ГРУП“ ЕООД не изпращат представители, редовно уведомени.

Заинтересованите страни М.Л.К., К.Г.Д., А.И.С. и И.Й.К, К.Ц.А., Н.А.К., А.В.Х., А.В.Х., Л.М.М., Т.Н.К., В.Д., А.В.Н., Х.У.Ф., И.К., А.И.П., Т.Д.Д., А.С.Д., И.М.Н., П.Ф., Л.Т., В.Г.Х., Т.В.М., А.О.С., Л.С.Д., Н.И.Ш., Е.Б., Г.В., К.В.З., В.В.Л., А.М.Б., Е.К.И., Е.Б., Ф.Д.С., О.М.К., А.К.Я., Л.Н.С., Т.В.Ц., Е.В.Б., Л.Б.Ш., Д.М., Е.А.Д., А.Г., С.В.Щ., А.С.Щ. и В.В.Ю., не се явяват, редовно призовани.

 

Адвокат М.: Да се даде ход на делото.

Адвокат А.: Да се даде ход на делото.

Адвокат П.: Моля да не се дава ход на делото, тъй като жалбата е подадена извън срока. По делото е представено съобщение за обявяване на заповедта от 21.12.2016г., а жалбата е подадена на 16.01.2017г. и в тази връзка считам, че настоящото производство следва да бъде прекратено и ход на делото не следва да се дава. Ако съдът прецени, моля да укаже на жалбоподателите да установят, кога им е съобщена заповедта. По делото има представен от жалбоподателя един лист без подпис, без издател и на него е написано „обявление онлайн“ (л.10) с дата 12.01.2017г., но такова обявление не е направено от община Поморие. На л.13 от преписката е представено съобщение от община Поморие, което е с дата 21.12.2016г.

Адвокат М.: Оспорвам съобщението от 21.12.2016 г. Такова не е връчвано на доверителите. Считам, че страните по делото не са били уведомени, тъй като съобщението е изнесено в интернет и от тази дата те се считат уведомени.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание, като се укаже на пълномощника на жалбоподателите да представи доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Л.Д.Л. и Л.Н.Р., граждани на Руската федерация, против заповед № РД-16-1186/14.12.2016г. на кмета на Община Поморие, с която е одобрен  проект за изменение на ПУП – ПЗ за УПИ ІІ-5154, кв.248 по плана на гр. Поморие, съставляващ ПИ 57491.501.17 по КК на гр. Поморие.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт, и на жалбоподателите, че следва да докажат фактите посочени в жалбата, от които черпят благоприятни последици.

СЪДЪТ указва на жалбоподателите, че не сочат доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения 14-дневен срок от съобщаване на оспорения акт.

 

Адвокат М.: Поддържам жалбата. Поддържам и доказателствените искания в жалбата- назначаване на съдебно-техническа експертиза. Нямам други доказателствени искания.

Адвокат А.: От името на община Поморие считам, че жалбата е неоснователна и оспорваме така депозираната жалба. Не са налице посочените отменителни основания на осн. чл. 14, ал.4 от ЗУТ както и на чл.314, ал.4 от ЗУТ. С постановения административен акт са посочени изрично градоустройствените показатели, с оглед инвестицията. Нямам други доказателствени искания. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза- предоставям на съда.

Адвокат П.: Поддържам становището на община Поморие, като считам жалбата за неоснователна. Считам, че доводите за незаконосъобразност не касаят атакуваната заповед 1186/14.12.2016г. на кмета на Община Поморие за частично изменение на ПУП-ПЗ на имота, а влязлата в сила заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за имота, който е влязъл в сила още през 2005г. и който се съдържа в представената административна преписка. По влезлия в сила ПУП, чието изменение се иска с атакуваната в настоящото производство заповед, са одобрени транспортните схеми и схемите за достъп и регулация, както и застроителните параметри, а в настоящото производство изменението касае единствено и само промяната на предназначението на имота от курортно строителство за жилищно такова, без промяна на показателите за застрояване, които са влезли в сила към 2005г. и не подлежат на контрол в настоящото производство. С оглед изложеното, моля да бъдат прецизирани така поставените задачи към съдебно-техническа експертиза. Поставен е въпрос да се измери височината на сградата, построена в УПИ-ІІІ. Считам, че не е коректно зададен въпросът и би следвало да бъде формулиран така: каква е височината на сградата по одобрени строителни и технически книжа и допуснатото застрояване в УПИ-ІІІ съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ от 2005г. Не се противопоставям да бъде допусната съдебно-техническа експертиза. Направена е извадка от влезлия в сила ПУП за съседния имот, където са посочени отстоянията и височината. Мисля, че първия въпрос би следвало да бъде дали отговаря на ПУП-ПРЗ.

Адвокат А.: С ПУП не е посочен кота корниз, във връзка със съществуващото в момента застрояване и с оглед на бъдещото застрояване.

Адвокат М.: Моля да ми бъде предоставена възможност да конкретизирам въпросите към съдебно-техническата експертиза, с оглед  така направеното възражение на заинтересованата страна. Във връзка с установяване датата на съобщаването на заповедта, ще поискам съдебно удостоверение, като моля да ми се предостави възможност с допълнителна писмена молба да посоча, с какво съдържание да бъде то.

 

СЪДЪТ намира приложените в преписката писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. На жалбоподателите следва да се предостави възможност да ангажират посочените доказателства, поради което следва да се насрочи друго съдебно заседание. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателите възможност да ангажират посочените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017г. от 10.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: