О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   1848

                                           1.08.2018 год.

 

Административен съд гр.Бургас,в закрито съдебно заседание на първи август две хиляди и осемнадесета година,в състав

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.ПЕТКОВА

 

при секретаря С.Х. разгледа докладваното от съдията адм.д.1835/2018 год. по описа за 2018 год.,констатира следното:

      В Административен съд-Бургас е образувано адм.д.№1835/2018 год. по описа на съда по жалба от М.Х.К. в качеството му на ЕТ “Гериша-М.К.“,със седалище с.Манолич против Заповед за налагане на ПАМ № ОП-361-1162557 от 27.06.2018 год. издадена от Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас.

      С Разпореждане от 13.07.2018 год. на съдията –докладчик жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателя е указано да внесе в 7-дневен срок от съобщението д.т. в размер на 50 лв.

     С Молба вх.№8535/27.07.2018 год. жалбоподателят е посочил че неправилно жалбата му е изпратена в съда,тъй като същия се е възползвал от възможността да обжалва заповедта по административен ред.Иска производството по делото да бъде прекратено,а жалбата да бъде изпратена на Директора на ТД на НАП-Бургас.

      Административен съд-Бургас след като се запозна с данните по делото и молбата на жалбоподателя ,счита същата за основателна.

      Съгласно разпоредбите на чл.81 и чл.148 АПК административните актове подлежат както на административно, така и на съдебно обжалване, като жалбоподателя е този който преценява реда за оспорване на актовете освен в случаите когато законът изрично го е посочил.В процесния случай жалбата на  едноличния търговец е адресирана до Директора на ТД на НАП-Бургас, а не чрез него -до съда.Съдът приема, че следва да се съобрази волята на страната, която е отправила своите оплаквания до непосредствено по-горестоящия административен орган.Едва след произнасянето на последния, по преценка на оспорващия може да бъде сезиран съда.Да се приеме противното, като се игнорира възможността на административно обжалване ,би лишило оспорващия от правото на избор кой орган да сезира в защита на своите права и интереси.

       При това положение следва жалбата на  М.Х.К.,в качеството му на ЕТ “Гериша-М.К.“ да се изпрати на  Директора на ТД на НАП-Бургас, който е компетентния административен орган по смисъла на чл.81 АПК. Съдебното производство следва да бъде прекратено, а жалбата с преписката да се изпрати на административния орган.

       Водим от горното и на осн.чл.130 ал.1 ,ал.3 и ал.4 АПК,съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д  Е   Л   И

 

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  М.Х.К., в качеството му на ЕТ“Гериша-М.К.“, с.Манолич, ул.“Стара планина“№30 против Заповед за налагане на ПАМ № ОП-361-1162557/27.06.2018 год. на Директор на Дирекция“Контрол“ при ТД на НАП-Бургас.

      ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1835/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас.

      ИЗПРАЩА делото като преписка за разглеждане по подведомственост на Директора на ТД на НАП-Бургас.

       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването му на страните и Директора на ТД на НАП-Бургас.

 

 

                                                 АДМ.СЪДИЯ: