ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,04.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На четвърти юни                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1804 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят - ищец П.П.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

         За ответника „Слънчев бряг” АД, редовно призован, представител не се явява.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Колева.

        

ПРОКУРОР КОЛЕВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото, в изпълнение на дадени от съда указания, е постъпила молба от адвокат К. - процесуалния представител на „Слънчев бряг” АД, придружена с копия от длъжностна характеристика на длъжността „оператор ПСМ”, справка за приетите и отхвърлени уведомления по чл.65, ал.2 от КТ и трудов договор № 56/27.05.2013г. сключен между „Слънчев бряг” АД и З.Й.Д.. В молбата е посочено, че З.Д. е единственото лице назначено на длъжността „оператор ПСМ”, каквато е била и длъжността на лицето постановило процесната ПАМ.

Съдът като взе предвид предмета на делото, а именно оспорване законосъобразността на наложена ПАМ по чл.171, т.5, б.”б” от ЗДвП, представляваща принудително преместване на ППС, без знанието на неговия собственик или лицето, което го управлява, съединена с иск за заплащане на обезщетение за вреди, произтичащи от незаконосъобразността на този акт и като взе предвид кои лица са компетентни да постановяват такъв административен акт, както и факта, че процесната ПАМ е наложена с волеизявление на Б. Ф. Р., изпълняващ длъжността „оператор ПСМ”, нает на трудов договор от „Слънчев бряг” АД към момента на постановяване на мярката, както и на последно място обстоятелството, че същото лице към момента на образуване на настоящото съдебно производство вече не е било в трудовоправни отношения със „Слънчев бряг” АД, съдът счита, че надлежен ответник по жалбата следва да бъде друго лице, което изпълнява същите функции и има същите правомощия при този работодател, макар обективно същото това физическо лице да не е постановило мярката. По тази причина счита, че настоящия ответник по жалбата „Слънчев бряг” АД следва да бъде заличен от списъка за призоваване като ненадлежен ответник по жалбата и като такъв следва да бъде конституиран З.Й.Д., в качеството му на заемащ длъжността „оператор ПСМ” в „Слънчев бряг” АД. Дружеството остава ответник само по исковата претенция.

         По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ЗАЛИЧАВА „Слънчев бряг” АД като ответник по жалбата.

КОНСТИТУРИРА на негово място З.Й.Д., изпълняващ длъжността „оператор ПСМ” в „Слънчев бряг” АД.

         Новоконституираният ответник да се призове незабавно за следващото съдебно заседание, като му се връчи препис от жалбата и уточненията към нея.

 

         Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.07.2013г. от 14.00ч., за която дата и час редовно призованите страни са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призове новоконституираната страна.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: