ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 22.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1801 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А., редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, се  представлява от адв.В., с представено пълномощно по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 11595/22.10.2018 година са постъпили изисканите с определение на съда документи, съставляващи цялата преписка по провеждане на „открита процедура“ по смисъла на чл.73, ал.1 от ЗОП, съгласно описа приложен към писмото.

АДВ.В.: Да се приемат допълнително представените документи.

Съдът намира, че  представените с цитираното писмо документи са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените под опис документи  с  писмо входящ № 11595/22.10.2018 година от жалбоподателя.

АДВ.В.: Относно присъждане на разноските бих искала да представя доказателства за извършени допълнителни разходи.

 Съдът намира, че  представените с цитираното писмо документи са относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото представените писмени документи за изплатени разноски в настоящето  съдебно заседание, както и представените с писмо вх.№ 11090/08.10.2018 година.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.В.: Моля, след като се убедите в убедителността на представените доказателства да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила решение № РД-02-36-682 от 20.06.2018г. на заместник министъра на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР 2014-2020. Моля да ни присъдите направените в настоящата съдебна инстанция разноски, за което сме представили доказателства.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: