ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 13.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                       две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 172 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:51 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Т.Т.Д., редовно призован,  се явява лично и

с адвокат Р., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ П.И.Ж..

Не се явява СВИДЕТЕЛЯТ Г.Д.В., чиято призовка е върната в цялост с отбелязване, че лицето не желае да я  получи.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         

ИЩЕЦЪТ: Поддържам всички процесуални действия извършени до момента от процесуалния ми представител адвокат Р.. Да се разпита свидетеля.

 

 

АДВОКАТ Р.: Искам да направя едно уточнение на правната квалификация, а именно претенцията ни да се счита предявена на основание чл. 294, ал. 1 във вр. с чл.3 от ЗИНЗС, а не по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, както е посочена в исковата молба. Да се разпита свидетеля, който се намира в залата.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам становището на адвокат Р..

         

ПРОКУРОРЪТ: Да се разпита свидетелят, който се намира в залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатия свидетел П.Ж., който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

            П.И.Ж.- г., български гражданин, неосъждан за лъжесвидетелстване, осъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

АДВОКАТ Р.:  Колко време сте били с ищеца в една килия като период? Колко беше голяма килията, като имате предвид, че тази зала е около 20 кв.м.? Колко човека бяхте в тази килия? Имаше ли достатъчно светлина в килията? Имаше ли климатизация? Как се отоплявахте зимата? По колко квадрата се пада на човек? Баня и тоалетна имаше ли в килията, ако не какво ползвахте за физиологичните нужди? Топла вода постоянно ли имаше? Кой се грижеше за хигиената? Администрацията на затвора даваше ли Ви препарати за почистване? Храната беше ли разнообразна и хубава? Къде се хранихте и какви бяха условията там?

           СВИДЕТЕЛЯТ : С Т. бяхме около 1 година в една килия през 2013 година. Килията беше колкото залата в която сме, може да е била по – малка. В килията бяхме 15 човека. В килията имаше два прозореца с размери 80см на 50см. Нямаше достатъчно чист въздух и приток на светлина. Разминавахме се на една страна в килията. Нямахме достатъчно пространство, като един човек  разполагаше с около 1 квадрат, може и по - малко. Баня нямаше в килията и тоалетна. Пикаехме в кофи и по- голяма нужда също в кофи. Нямаше баня и тоалетна в килията. Топла вода имаше само в четвъртък, един път в седмицата.  Само в четвъртък имахме възможност да се къпем. Разполагаме с топла вода 2-3 часа, като пускат първо на едната страна на корпуса за половината време, а другата половина за другата страна на корпуса за после. Първо пускат водата на половината корпус, после на другата половина. Целият отряд около 180 човека се къпехме за тези 2-3 часа. За хигиената сами си чистихме килиите.  Администрацията на затвора даваше на чистача препарати и той си чистеше неговата килия. Ние си вкарвахме препарати отвън, къде има къде няма. Тогава нямаше дървеници, но имаше много хлебарки, пълно беше с хлебарки.   Аз бях с петгодишна присъда, бях излежал 4 години и през тези 4 години така беше с много хлебарки. През 2015 г. ме пратиха в Житарово и там бяха по добри условията. 4 години бяха такива условията. Климатици не е имало в килията. С парно се отоплявахме. Сутрин по един час го  пускаха, на обяд 1 час и вечерта 2 часа. През останалото време с нищо не сме се отоплявали. Храната не беше достатъчно. Беше много лоша. Беше с изтекъл срок на годност ли, но беше много лоша и не беше разнообразна. Хранихме се в столова на коридора, където се намира отряда. Имаше хлебарки, беше мазно навсякъде, условията бяха много лоши. Ние си взимахме яденето и ядяхме в килиите.

 

          АДВОКАТ Р.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Денонощно ли ползвахте кофи в килиите или само в нощната част?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Само нощната част от 20.30ч. до 6ч. сутринта ползвахме кофи, като тогава бяхме заключени. Имаше период, когато бяха затворени килиите и през деня, и пак ползвахме кофите. Това касае периода в който бях с ищеца в една килия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Защо бяхте заключени и през деня? Знаете ли причината?

 

 СВИДЕТЕЛЯТ: Беше запечатан коридорът, бяха затворени килиите,  отваряха ни сутрин за малко, на обяд и вечер и  един час бяхме навън.  Не знам защо ни запечатваха.

ПРОКУРОРЪТ: Промяна в режима на изтърпяването наказание имаше ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не разбирам какво ме питате.

 

          ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който остана в съдебната зала.

 

  АДВОКАТ Р.: Моля да се заличи другият свидетел. Отказваме се от неговия разпит. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

  ИЩЕЦЪТ: Присъединявам се към становището на адвокат Р..

 

  ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде заличен другият свидетел. Няма да соча други доказателства.

 

   Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА неявилия се свидетел  Г.Д.В. от списъка за призоваване.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исковата претенция, с уточненията направени в днешното съдебно заседание като моля в тази връзка постановите решение, с което уважите изцяло исковата ни претенция  за лоши битови условия в Затвора Бургас. Моля при постановяване на решение имате предвид, че твърденията на свидетеля са в унисон с доклада на Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, които са качени на сайта на Министерството на правосъдието и моля да ги вземете предвид  във връзка претендираното от нас обезщетение.  Моля да бъдат присъдени разноските по делото, като представям договор за правна защита и съдействие, ведно с вписана сума.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам казаното от адвокат Р..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата претенция за неоснователна и моля да я оставите без уважение по основание и размер. Относно битовите условия и по конкретно задължението за предоставяне на не по-малко от 4 кв.м. площ, поддържам становището изразено в писмения отговор на процесуалния представител на ответника. Действително не се доказват някакви вреди от бездействие на административните органи, за да е налице основателност на иска. Моля да вземете предвид мотивите на Европейския съд по правата на човека, а именно делото Георгиев срещу България    47823 от 1999 година, където съдът приема, че въпреки лошите битови условия, въпреки че на лицето не е било разрешено да извършва някакви други дейности извън килията и че не е имал достъп до естествена светлина и бил ограничен достъпа до санитарни  възли, условията в които е пребивавало лицето не е достигнало до суровост и да е довело до неизбежно ниво на страдание, за да попадне в чл.3 от Конвенцията. Моля да имате предвид и решение №569 от 16.01.2014 година  на Върховния административен съд по адм.д.№7207/2013 г. на трето отделение, с което е потвърдено решение от 18.03-2013г. на Административен съд Ямбол  по адм. д. №274/2012 г.. В този смисъл е решение №120 от 02.02.2016 г. по адм. д.№ 425/2015г. на Административен съд Бургас. Считам, че твърденията на свидетеля се опровергават от представените от ответника доказателства, а именно становището на комисар Бранимир Мангъров, извадки от седмично меню, където е посочено наличие на меню, в което има и месо и сирене, и кашкавал. Посочено е също така и неговия грамаж. Има вегетарианско меню. Считам за недоказано обстоятелството, че посоченото в менюто количество грамаж не отговаря на това, което е посочено в тези менюта и като хляб.

 

АДВОКА Р.: В практиката на българските съдилища се приема, че липсата на достатъчно жилищна площ, липсата на постоянен достъп до санитарен възел, достатъчен приток на слънчева светлина и възможност за проветряване, достъп до течаща вода е отклонение от подходящата жизнена среда за осъденото лице, независимо, че към релевантните периоди не са действали нормите от ЗИНЗС, регламентиращи минималната разполагаема жилищна площ на лишените от свобода и други критерии, на които следва да отговарят условията в местата за лишаване от свобода. Такава е и константната практика на Върховен административен съд, като цитирам решение №7668/24.06.2016 г. по адм. д.№ 7570/2015 г. и решение №72/ 05.01.2016 г.  по адм.д.№ 9871/2014 г. и двете на Върховния съд.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.02 часа.

 

 

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: