ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

2586

 

29.10.2018 г., гр. Бургас,

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                               СЪДИЯ:  Марина Николова

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 1729 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по исковата молба вх. № 7482 от 03.07.2018 г. по описа на Административен съд Бургас на М.К.К., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с правно основание чл.292 АПК, в която се твърди, че фигуриращите в ТД на НАП – Бургас негови непогасени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение: 1. Никога не са възниквали в правния мир; 2. Предявява възражение за изтекла погасителна давност, включително поради факта, че никога не са били предприемани действия по тяхното събиране; 3. С влязло в сила на 28.05.2015 г. решение по търг. дело № 527/2011 г. Окръжен съд – Бургас на основание чл.735, ал.1, т.2 ТЗ е прекратил производството по несъстоятелност срещу ЕТ „М. К.-Плеър“, поради изчерпване масата на несъстоятелността.

С Разпореждане № 4835/08.10.2018 год. Административен съд Бургас е оставил исковата молба без движение, съгласно указаното в Определение № 11454 от 27.09.2018 год. по адм. дело 10952/2018 год. по описа на Върховен административен съд, като е дал на ищеца указания да уточни срещу кое точно от посочените в справката изпълнителни основания е насочен искът му, какъв е характерът на всяко едно съдържащите се в него задължения, кой е взискателят по всяко едно от тях (за да бъде конституиран съответно като ответник по иска), както и кой е фактът, на който ищецът се позовава, който прави задължението по съответното изпълнително основание недължимо. На ищеца е указано също така, че следва да посочи изрично дали има образувано изпълнително производство и дали вече са предприети действия по принудително събиране на вземанията.

В изпълнение на Разпореждането на съда, от страна на ищеца е депозирана молба с вх. № 11631/23.10.2018 год., в която изрично е посочено, че до момента няма образувано изпълнително производство и не са предприети действия по принудително събиране. В девет /9/ точки са описани взискателите, изпълнителните основания, размера на задълженията, характера на същите и факта, водещ до недължимост, а именно: взискатели – Община Шумен /т. 1/; ОДМВР – Велико Търново /т.2/;  ОДМВР – Шумен /т.3/; ОДМВР – Варна /т.4/; ОДМВР – Търговище /т.5/; ВСС, евентуално РС – Несебър /т. 6/ и НАП, евентуално Държавата /т. 7,8,9/. Изпълнителните основания са определени като такива по чл. 209, ал. 2, т.1, т. 2 и т. 5 от ДОПК, а именно: Наказателно постановление /т. 1, 2, 3/; Глоба по фиш /т. 4,5/; Решение по гражданско дело /т. 6/; Ревизионен акт /т. 7,8,9/. Като факти, водещи до недължимост са посочени: изтекла погасителна давност и евентуално приключило с прекратяване на основание чл.735, ал.1, т.2 ТЗ, по несъстоятелност срещу ЕТ „М. К.-Плеър“ по търг. дело № 527/2011 г. Окръжен съд – Бургас, поради изчерпване масата на несъстоятелността.

Административен съд Бургас, осемнадесети състав, след като се запозна с изложеното по-горе намира, че исковата молба на К. е недопустима за разглеждане по същество, тъй като търсената от ищцата защита не може да се квалифицира като предявен отрицателен установителен иск по чл. 292 от АПК. С този иск може да се оспори задължение - предмет на изпълнение, но на изпълнителните основания, изчерпателно посочени в чл. 268 от АПК, а именно: влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение: 1. индивидуални или общи административни актове; 2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища; 3. споразумения пред административните органи или пред съда и 4. административни договори. Видно от описаното по-горе, задълженията на К. не са породени от изпълнителните основания по чл. 268 от АПК, поради което и задълженията не могат да се оспорят по реда на чл. 292 от АПК.

Посочените от К. вземания по чл. 209, ал. 2, т.1, т. 2 и т. 5 от ДОПК, се събира по реда на ДОПК от публичните изпълнители при НАП /чл.163, ал.1 и 3 ДОПК/. До настоящия момент, съгласно твърденията на ищецът изпълнително производство не е образувано. В случаи, когато има образувано изпълнително дело, компетентен във връзка с всички действия по принудителното събиране на държавните вземания е публичния изпълнител, на когото е възложено събирането. Когато за вземането не е образувано изпълнително производство, искането за отписване на публични задължения следва да се подаде и разгледа от органа, който е компетентен да установи задължението.

Предвид изложеното, следва да се заключи, че компетентен да се произнесе по искането на К., касаещо горепосочените задължения е ТД НАП Бургас. Следователно, искането е подведомствено за разглеждане от Териториална дирекция /ТД/ НАП Бургас, поради което производството по делото следва да се прекрати и исковата молба да се изпрати на ТД НАП Бургас, за произнасяне.

По тези съображения и на основание чл. 130, ал.4 от АПК, Административен съд - Бургас, ХVІІІ- ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба вх. № 7482 от 03.07.2018 г. по описа на Административен съд Бургас на М.К.К., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с правно основание чл.292 АПК.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1729/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ИЗПРАЩА исковата молба вх. № 7482 от 03.07.2018 г. по описа на Административен съд Бургас на М.К.К., ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес: *** на ТД НАП Бургас за произнасяне по компетентност.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 СЪДИЯ: