ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1716 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Г.Ж., редовно призована, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не се представлява.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх. 4247/13.04.2018 г. писмено становище от гл.юк.К.В. – процесуален представител на ответника по делото, с което уведомява съда, че поради обективна невъзможност няма да се яви в днешното съдебно заседание и не възразяват да се даде ход на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило с вх. 4247/13.04.2018 г. писмено становище от гл.юк.К.В. – процесуален представител на ответника по делото, с което уведомява съда, че поради обективна невъзможност няма да се яви в днешното съдебно заседание и не възразяват да се даде ход на делото. Моли да се потвърди изцяло Решение № 1012-02-59-1 от 23.03.2017 г., издадено от директора на ТП на НОИ – Бургас като правилно и законосъобразно като се отхвърли жалбата на Т.Ж..

В предходно съдебно заседание съдът е докладвал постъпило  с вх.№ 381/11.01.2018г. копие от разпечатка от електронния регистър в Португалия с данни  за жалбоподателя по делото за наличие на социално осигуряване за периода от м.януари 2012 г. до м. юли 2017 г., предоставено от жалбоподателя, без превод на български език.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ж.: Представям превод на български език на представения от мен в предходното съдебно заседание документ на португалски език. Представеният от мен документ е озаглавен Извлечение от трудови възнаграждения, идентификационен № от социално осигуряване на името на Т.Г.Ж.. Моля да се приеме по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 381/11.01.2018г. документи от жалбоподателя, ведно с представения в днешното съдебно заседание техен превод на български език – документът е озаглавен Извлечение от трудови възнаграждения, идентификационен № от социално осигуряване на името на Т.Г.Ж..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.: Моля да се отмени решението на ТП на НОИ от 2014 г., за да бъде платена пенсията от 2011 г. В жалбата си, озаглавена „възражение“ вх.№ 105402-20/21.06.2017 г., адресирана до Административен съд Бургас, чрез директор ТП на НОИ Бургас, съм сбъркала съм като съм посочила, че искам да отмените решението от 23.03.2017 г. Всъщност искам да отмените решение № 94г3945-11 от 31.10.2014 г. /лист 118 до 120 от делото/, с което ми е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това е решението, което искам да бъде ревизирано от Вас и моята жалба да бъде уважена. Не оспорвам решението от 2017 г., с което ми е намален размера на личната пенсия. Оспорвам решението, с което през 2014 г. ми е отказано да получа пенсия, считано от датата на подаване на първите документи, както казах - тогава бях в Португалия, но бях навършила години, имах стаж и можех да се пенсионирам, и съм си подала документите.

Представям писмени бележки, в които подробно съм описала цялата ситуация, както и това, че решението е излязло  през 2014 г, а аз съм си подала документите още към август 2011 г. Моля да ми се даде пенсия от подаването на документите – от 06.09.2011 г.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: