ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1714 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТЕФАНИТ“ ЕООД - представлявано от Р.И.Г., редовно уведомен, не се явява. Изпраща процесуален представител адвокат Н.,  надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС, редовно уведомен, се явява  юрисконсулт  М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице С.Б.Т..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх.№ 448/12.01.2018 година от назначеното вещо лице С.Б.Т., с която заявява, че поради служебна ангажираност не е успял да изготви заключението. Моли делото да се отсрочи за друга дата.

АДВ.Н.: Тъй като вещото лице е уведомено на 21.09. 2017 година и до момента не е започнал да изготвя същата, както и поради посочените лично от него служебни ангажименти моля, да замените експерта с друг.

Л.Ю.К.М.: Предоставям на съда, относно вещото лице. Във връзка с подписването на документи с електронен подпис представям записани на електронен носител записани 5 броя файлове, съдържащи   ЗВР, РД и РА и доказателства за електронен подпис на лицата, които са ги издали. Представям писмо по „Борика“ АД с изх.№ 785/05.09.2017 година, както и разпечатка на електронни подписи на лицата, които са издали  ЗВР, РД и РА.

АДВ.Н.:  Да се приемат.

Съдът намира, че представените в днешното съдебно заседание писмени документи и електронен носител, съдържат факти и обстоятелства, относими към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото електронен носител и писмените  доказателства, съдържащи информация относно квалифицираните електронни подписи.

Съдът намира, че следва да бъде дадена  последна възможност на вещото лице С.Б.Т. да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза, като същевременно го предупреждава,че  при следващо неизготвяне на експертизата в опредления срок ще му бъде наложена глаба.

Съдът, с оглед небоходимостта от събиране на допълнителни доказателства и неизяснената фактическа обстановка по делото

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.02.2018 от 11.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се призове вещото лице С.Б.Т. и да бъде предупреден, че при неизготвяне на заключението в срок 7  дни преди датата на съдебното заседаниеще му бъде наложена глоба.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: