ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1708 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, редовно призован, се представлява от адв.М.С. с пълномощно на лист 68 по делото

 

ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги“ при община Созопол, редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

         НЕ СЕ ЯВЯВАТ вещите лица С.И. и С.А..

 

Вещото лица С.И. е депозирал молба с вх.№ 6906/19.06.2018 г., с която моли съда да му бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза.

 

По хода на делото:

 

АДВ.С.:  С оглед депозираната молба от вещото лице моля да не се дава ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че към днешното съдебно заседание не е депозирано заключението на допуснатата от съда комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза.

По делото е постъпила молба вх.№6906/19.0606.2018 год., с която вещото лице С.И. моли съда да му бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената експертиза.

 

Съдът дава възможност на страната да направи допълнителни доказателствени искания.

 

АДВ.С.: Запознат съм, че в предходното съдебно заседание ми беше дадена възможност да уточня въпросите относно поисканата с жалбата съдебно-графическа експертиза. Понастоящем заявявам, че получих от моите доверители удостоверение от нотариалната кантора на нотариус Калоянова, която удостоверява, че такива подписи за упълномощаване на М.Г.не са давани, т. е. това пълномощно не е подписано от Е.Б., която е била изпълнителен директор по това време. С оглед на това - няма редовно връчване на документацията по административната преписка по АУАН, като разбира се, за да докажа това, моля да ми дадете възможност да представя в следващото съдебно заседание това пълномощно.

Уточнявам, че не държа да бъде допусната експертизата, тъй като тя се явява безсмислена и поради това моля да не се произнасяте към настоящия момент по това искане.

Да се даде допълнителна възможност на вещите лица да изготвят заключението.

 

Съдът НАМИРА, че следва да предостави възможност на вещите лица да изготвят и депозират заключението на експертизата, както и указва на адв. М.С. в срок до следващото съдебно заседание да представи сочените от него доказателства, както и да изчерпи доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  04.10.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ вещите лица.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: