ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи март                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1698 по описа за 2017година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „***“ ООД, с управител А.С.редовно уведомен, се представлява от адв. С.П. и адв. С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото

АДВ.С.: Да се даде ход на делото

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото е постъпило становище входящ № 2702/07.03.2018 година от процесуалния представител на ответната страна, във връзка с предоставена възможност за запознаване с представени доказателства от жалбоподателя в предходното съдебно заседание.Към становището е приложен отчет за приходи и разходи за периода 01.01.2014 г.-31.12.2014г. на „***“ООД- копие от Търговски регистър.

АДВ.П.: Представяме становище с доказателства към него, от които е видно по сметки  701 и 709 какво точно е записано. По сметка 702, това е приложение №5 и  там се вижда, че сумата от 3000 лева е  за раздадена рента за олио,  закупена за 3000 лева.  Не е отчетен финансов резултат по сметка 701- приложение №4. Всичко е обяснено по приложениия №1 и №2,  как точно е изчислен финансовия резултат.

АДВ.С.: Представяме и удостоверение от ОС „Земеделие“, че след 2014 година дружеството е продължило  да осъществява производство на необработена земеделска продукция.Ще имаме искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза,  като задачите са фармулирани на стр.№3 от нашето становище.

Ю.К.Ж.: Моля да ми дадете време да се запозная с представеното становище и документите. Предоставям на съда дали да се допусне съдебно-счетоводна експертиза,по която вещото лице да се запознае със счетоводните регистри, както и тези представени в днешното съдебно заседание и да даде  заключение дали е изпълнено условието по чл.189б - дали печалбата  въз основа,  на която лицето претендира е именно във връзка непреработена продукция. Моля да се приемат, но да ми  се даде възможност да се запозная с тях.Сега виждам, че има документи, които вече са били представени, например договора за финансов лизигнг.

Предвид становищата на страните и по доказателствата, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното  преди  днешното съдебно заседание становище от страна на процесуалния представител на Директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

ПРИЕМА  представените в предходно съдебно заседание, проведено на на 28.02.2018 година  писмени доказателства от страна на жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност  в 7 дневен срок от днес процесуалния представител на ответния орган да депозира  становище по представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза вещото лице, по която  да отговори на въпросите поставените стр.№3 от становището на жалбоподателя, като  поставя  и допълнителен пети въпрос,  а именно: В крайна сметка дали приходите за процесната година на търговеца- жалбоподател произхождат единствено от непреработена растителна и животинска продукция?

ЕКСПЕРТИЗАТА да бъде изготвена от вещото лице С.В.А., която да бъде уведомена незабавно след внасяне на депозит в размера на 600.00 (шестстотин) лева, който жалбоподателят следва да внесе в 7 дневен срок, считано от днес.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна,

      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 02.05.2018 година от 13:00часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: