ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1685 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.М.Б., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат К.Т., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника Д.Р.Й.– ст.полицай при РУ на МВР Несебър, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание, от началника на РУ Несебър на 25.10.2017г. е постъпило писмо, придружено с писмо - отговор от Районна прокуратура Несебър, след което, на 21.11.2017г., въз основа на заповед на изпълняващия функции председател на Административен съд Бургас от 20.11.2017г. и командироването на съдията-докладчик определен до този момент, делото, чрез системата за случайно разпределение, е разпределено на настоящия докладчик.

Съдът ДОКЛАДВА, че на 11.01.2018г. от ответника са постъпили писмени доказателства - два броя докладна записка, писмо и още едно писмо от Районна прокуратура Несебър и едно от началника на РУ Несебър.

 

АДВОКАТ Т.: Запознат съм с представените доказателства и не възразявам да бъдат приети. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, както следва: писмо вх.№ 304зм -549/17; докладна записка рег. № 304р-12160/13.06.2017г. от ст.инспектор С.Д.; докладна записка относно получен сигнал от ОД на РУ Несебър от 10.06.2017г. от инспектор Т.; писмо рег.№ 304000-3708/03.08.2017г. на началник РУ Несебър и писмо от 18.08.2017г. на началник РУ Несебър.

 

С оглед становището на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, издадена в противоречие с материалния закон и в несъответствие със целта на закона, тъй като не са били налице фактически и правни предпоставки за задържането.

В обжалваната заповед като правно основание за налагане на ПАМ е посочена норма на чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР. Като фактическо основание за фактическото задържане е посочено умишлена увреда на чужда движима вещ, входяща бариера на пристанище „Марина Диневи“ в гр. Свети Влас - престъпление по чл. 216 от НК, във вр. с ДП №304зм-549/10.06.2017г.

Нормата на чл.72, ал.1 т.1 от ЗМВР овластява полицейските органи да задържат лица в случаи, определени от закона, за които има данни, че са извършили престъпление. По делото не се съдържат доказателства, установяващи съпричастността на жалбоподателя към посоченото престъпление, като мотивите на административния орган да приеме това, не се установяват и от административната преписка. От приложените по делото доказателства не би могло да се направи обоснован извод, че ответникът е разполагал с достатъчно данни, обосноваващи предположението, че има вероятност лицето да е извършител на посоченото престъпление – увреждане на чужда вещ. Не се установява, че жалбоподателят е нанесъл посочените материални щети, като извода за съпричастност към това престъпление се прави само въз основа на факта, че се е намирал с посочените лица. Липсват и данни за извършено от жалбоподателя престъпление.

С оглед на изложеното, след като в административната преписка и по делото липсват данни, от които да може да се направи обосновано предположение, че жалбоподателят вероятно е извършил посоченото престъпление, то наложената ПАМ е постановена при липса на предвидените от законодателя материалноправни предпоставки и обжалваната заповед следва да бъде отменена на основание чл.172 от АПК.

Моля да ни бъдат присъдени разноските, направени по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: