ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1675 по описа за 2018 година

На именното повикване в 16:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ ТЕНИС КЛУБ АВЕНЮ, редовно и своевременно призован,  представлявано от управителя А.М., не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ БУРГАС В ЦУ НА НАП, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.Е., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Ю.К.Е.: да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от А.Р.М., управител на СНЦ „Тенис клуб Авеню“ с ЕИК 176527305, с адрес: гр.Бургас, ул.“Транспортна“ хотел „Авеню“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК -362-0343644 от 26.06.2018 г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да докаже наличието на конкретно административно нарушение допуснато от дружеството-жалбоподател, надлежно индивидуализирано по дата, място и обстоятелства на извършването, доколкото налагането на ПАМ бива обусловено от допуснато такова по ЗДДС или подзаконовите актове по прилагането му. В случай на доказаване на горните обстоятелства е задължение за органа при условията на обвързана компетентност да наложи ПАМ, като обоснове и размера на наложената ПАМ. При позоваване на позитивни факти и обстоятелства на някоя от страните в производството съдът указва на същата, че е в нейна тежест да докаже наличето им в случай, че се  ползва от тези обстоятелства.

Съдът докладва, че по делото е депозирана пълата административна преписка.

Ю.К.Е.: Моля да бъдат приети писмените доказателства. Считаме жалбата за неоснователна.Оспорвам жалбата.

Предвид становището на процесуалния представител на ответната страна, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИЕМА административната преписка.

Ю.К.Е.:Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Е.: При направена проверка в дружеството-жалбоподател е констатирано, че не е издадена касова бележка за ползване на ракети и тенискорта. При разпечатката на КЛЕН-а е видно, че тази продажба не е регистрирана и за това на това лице е съставен протокол за извърена проверка. При издаване  на заповедта за прилагане на ПАМ издателя на заповедта е констатирано, че има регистрация, но от този пориод до настоящия момент той няма отчетени продажби от тенис корта. На второ място  при налагане на самата  санкция органът е приел, че е създадена такава организация на работа, че оборотите да не се отчитат, повечето са нулеви, а видно съоръжението се ползва от доста хора. На лицето е съставен АУАН на 29.06.2018 година за неиздаване на касова бележка и друг за неотпечатване на дневен финансов отчет. Издадени са наказателни постановления  на 09.08.2018 година. Воден от посоченото и от това, че след като не бъдат отчетени тези продабжи, не могат да бъдат определени публичините задължения към фиска. За да не се затрудни работата на обекта не е наложила максималната санкция, а само от 20 дена с цел да се предупреди и превъзпита нарушителя за отчитане. Във връзка с горното моля да потвърдите издадената заповед от административния орган като мотивирана и законосъобразна. Моля да ни се присъди и дължимото ю.к.възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: