О П Р Е Д Е Л Е Н И Е          І –

град Бургас 28 ноември 2008 година

 

Административен съд Бургас, в закрито заседание на двадесет и осми ноември през две хилядна и седма година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.В.

 

като разгледа докладваното от съдия В. административно дело № 1675 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас е започнато по повод на жалбата от ЕТ „Рейзи комерс – В. П., *** против решение № РД – 10 – 308/ 23. 10. 2008 год. на Директора на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” Бургас за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт. С жалбата се ангажират допълнителни доказателства, иска се от съда да отмени решението и да се спре изпълнението на ревизионния акт.  

Ответникът Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението Бургас при Централно управление на националната агенция по приходите представя преписката, не взема становище и не сочи допълнителни доказателства. 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

По делото е безспорно, че на жалбоподателя ЕТ „Рейзи комерс – В. П.*** е издаден ревизионен акт № 800522/ 21. 8. 2008 год., с който са установени допълнителни данъчни задължения в обща размер от 366 046, 44 лв. Също така не се спори, че ревизионния акт е обжалван изцяло по административен, а след и по съдебен ред. По повод на това е образувано адм. д. № 1676/ 2008 год. по описа на Административен съд Бургас, за което съда извърши служебна справка. С подаването на жалбата по административен ред е направено искане за спиране на изпълнението на ревизионния акт. С процесното решение  Директора на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” Бургас е отказал да спре изпълнението, защото не е предоставено обезпечение съобразно чл. 153, ал. 3 от ДОПК, като предоставеното обезпечение е преценено по чл. 195, ал. 6 от ДОПК.

Жалбата е подадена от лице, легитимирано за това с правен интерес, в законоустановения срок по чл. 153, ал. 7 от ДОПК и отговаряща на формалните изисквания за реквизити, което я прави допустима за разглеждане по същество.

Съгласно чл. 157, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК обжалването на ревизионния акт пред съда не спира неговото изпълнение, но изпълнението може да бъде спряно от административния съд по искане на жалбоподателя. За да се прецени дали може да се извърши спиране трябва да се направи съпоставка между вмененото данъчно задължение, което е в общ размер от 366 046, 44 лв. и това, което се предлага като обезпечение. Според чл. 153, ал. 3 от ДОПК обезпечението трябва да е в размера на главницата и лихвите към датата на подаване на искането. Ако предложеното обезпечение представлява пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа и е в размера по чл. 153, ал. 3 от ДОПК трябва да се удовлетвори искането за спиране, постановява ал. 4.

Когато предложеното обезпечение не отговаря на тези изисквания предложените активи се преценят по правилото на чл. 195, ал. 6 от ДОПК – по балансовата стойност на активите, а когато такава няма - в следната последователност: 1. по данъчната оценка; 2. по застрахователната стойност; 3. по придобивната стойност на вещи - собственост на физически лица.

Жалбоподателят предлага като обезпечение активи, представляващи недвижим имот – нива с площ от 9 119, 30 кв. м – УПИ ІV – 11059 плана на м. „Факуда” в землището на с. Равадинова, община Созопол. Той се легитимира като собственик с нотариален акт № 35, т. VІІ, рег. 10 620, нот. дело № 1155/ 2008 год. Представя удостоверение, че имота е заведен като дълготраен материален актив по счетоводна сметка 201 в неговото счетоводство с балансова стойност в размер на 393 296 лв. Представя и доказателства за основанието за вписването в баланса на тази стойност – експертен доклад от двама лицензирани оценители.

При така изложените факти, съда приема, че предложеното обезпечение трябва да се преценява по основния текст на чл. 195, ал. 6 от ДОПК – балансова стойност и тя е в размер на 393 296 лв. Данъчните задължения определени с ревизионен акт № 800522/ 21. 8. 2008 год. са в размер на 366 046, 44 лв. Налага се заключението, че предложеното обезпечение покрива целия размер на определените с ревизионния акт данъчни задължения така, както изисква чл. 153, ал. 3 от ДОПК.

При това положение се налага на съда да уважи искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението по  ревизионен акт № 800522/ 21. 8. 2008 год. като се приеме налагането на възбрана върху нива с площ от 9 119, 30 кв. м – УПИ ІV – 11059 плана на м. „Факуда” в землището на с. Равадинова, община Созопол, като спирането на изпълнението ще има сила от датата на налагането от публичния изпълнител.

Водим от горното, първи състав на Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И        :

 

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на ревизионен акт № 800522/ 21. 8. 2008 год., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД на НАП град Бургас в 7 – дневен срок от уведомяването да наложи възбрана върху  нива с площ от 9 119, 30 кв. м – УПИ ІV – 11059 плана на м. „Факуда” в землището на с. Равадинова, община Созопол за обезпечаване на вземането по ревизионен акт № 800522/ 21. 8. 2008 год., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас в общ размер от 393 296 лв..   

Определението е обжалваемо с в седмо дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :