ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 165 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 12:12 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БОРИЕЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена с пълномощно, представено по делото.

За ответника директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на ответника, с която е направено искане по реда на чл. 192, ал. 1 от ГПК да бъде задължена „Уникредит Булбанк” АД да представи доказателства, които се намират в нея и имат отношение към процесния спор, изброени в три точки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям и моля да приемете доказателства за компетентността на органа, издал ревизионния акт и данни за регистриран електронен подпис.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, имащи отношение към удостоверяване компетентността на органите, издали ревизионния акт.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г. от 10:40 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: