ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,30.10.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1653 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.В.С., редовно призован, не се явява и представлява.

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно призован, се явява адвокат Д., с пълномощно от днес.

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на А.В.С. против заповед № 1008/14.06.2018 г. на кмета на община Несебър, с която е наредено да бъде премахнат/демонтиран преместваем обект, представляващ „павилион“.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания административен акт.

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. По доказателствените искания направени с жалбата, предоставям на съда.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която след като извърши оглед на място да отговори на поставените в жалбата въпроси. Като по първи въпрос следва да се извърши фактическото описание на обекта.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 150 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Султанка Бончева, която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесен депозит.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат представени доказателства за внесен депозит в указания срок, в следващото съдебно заседание определението за допускане на съдебно-техническа експертиза ще бъде отменено, ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено с оглед наличните.

По искането за допускане на свидетели съдът ще се произнесе след посочване на имената на свидетелите и обстоятелствата, които ще се установяват с техните показания. Ето защо ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му, да посочи кои лица иска да бъдат разпитани като свидетели по делото и какви обстоятелства ще установява посредством техните свидетелски показания. 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в указания срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена глоба на основание чл.92а от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10.40 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: