ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1636 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Е.“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

Жалбоподателят В.Д., действащ в качеството си на главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие ю.А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание от Агенция по геодезия, картография и кадастър София са постъпили писмени доказателства във връзка със задълженията, които съдът вмени в предходно съдебно заседание. Доказателствата - специализирана карта на видовете дюни за землище гр.Несебър в две части, обхващащи поземлен имот с идентификатор 51500.504.430; копие от специализиран регистър на обектите по чл.6, ал. 4 и ал.5 от ЗУЧК към Специализираната карта на видовете дюни за землището на гр. Несебър и протокол № 21-122/30.10.2014г. за приемане на Специализира карта на видовете дюни за землище гр. Несебър, регистър и протокол, са постъпили на 02.03.2018г.

Съдът ДОКЛАДВА, че с вх.№ 5819 на 25.05.2018г. от „Е.“ ЕАД е постъпила молба, в която е посочено, че не възразяват да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, няма да сочат нови доказателства, изложено е становище по същество и е приложен списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Запознат съм с представените доказателства, които моля да бъдат приети. Нямам доказателствени искания.

ю.А.: Запозната съм с представените доказателства. Не възразявам същите да бъдат приети по делото. Няма да соча други доказателства

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът счита, че към процесния спор е релевантен въпросът, който предстои да бъде разрешен по тълкувателно дело № 4/2016г. на Върховен административен съд, по което са поставени два въпроса за разглеждане: първият – „Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал.7 от ЗУТ (нова- ДВ, бр.82/2012г. в сила от 26.11.2012г.) /преклузивен или инструктивен/, в който началника на РДНСК и упълномощеното длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт“, а вторият „Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощеното от него длъжностно лице, подадени на основание чл. 216 от ЗУТ“

Съдът извърши служебна справка на сайта на Върховен административен съд и установи, че двете колегии на ВАС са се събирали на 20.06.2017г. и на 05.12.2017г. Към настоящия момент по това тълкувателно дело предстои да бъде публикувано взетото от колегиите решение, ведно с мотивите.

В конкретния случай съдът следва да извърши същата преценка по процесния казус. След като е налична противоречива практика и предстои да бъде постановено тълкувателно решение, което е задължително, съдът счита, че в интерес на правосъдието е резултатът от това тълкувателно дело да бъде съобразен при постановяване на процесния съдебен акт. По тази причина счита, че тълкувателното дело обуславя по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК настоящия спор, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 1636/2017г. по описа на Административен съд Бургас до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2016г. по описа на Върховен административен съд.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за присъстващите в залата страни тече от днес, а за тези, които не присъстват – от датата на съобщаването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: