ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА Н.

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Н.

Административно дело номер 1635 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Главен архитект на Община Несебър, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.В., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, се представлява от ст. юрисконсулт А. с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Н.Т., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас, се представлява от прокурор Андрей Червевняков.

ЯВЯВА СЕ вещото лице М.П.М..

 

По хода на делото:

 

ЮК. В.: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮК.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 10323/02.10.2017 г. молба от процесуалния представител на ответника ст.юк.А., в която формулира задачи към вещо лице – експерт по ботаника.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх.№ 11041/19.10.2017 г. доказателства по опис, предоставени от СГКК - Бургас като трето неучастващо лице, във връзка с обект „Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК на дюните, разположени на територии с одобрена КККР на територията на община Несебър, област Бургас /землище Несебър/.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 11852/08.11.2017г. 
от вещото лице А.Б., с която изразява мнение, че допълнителните въпроси в молбата с вх.№ 10323/02.10.2017 г. от юрисконсулт Й. А. са насочени към специалист-ботаник, т.е. не са от нейната компетентност, поради което вещото лице Б. не е в състояние да отговори на тях.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№ № 12314/17.11.2017г. от вещото лице А. Б. с искане за отлагане на днешното съдебно заседание, тъй като в срок  няма да може да извърши допуснатата съдебно-геоморфологична експертиза, поради това, че лабораторните анализи и тяхната обработка изискват техническо време минимум две календарни седмици, считано от 15.11.2017 г.

 

Съдът, ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /20.10.2017 г./ по съдебно-геоморфологична експертиза на вещото лице М.П.М..

 

ЮК. В.: Да се изслуша вещото лице.

СТ.ЮК.А.: Да се изслуша вещото лице.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.П.М. – 55 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дамвярно и безпристрастно заключение.

ЮК. В.: По делото са представени материали, представляващи преписката, а в заключението се коментира лист 1 от специализираната карта. Вещото лице се е запознало с кадастъра.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Комбинираната скица Приложение 1 е изготвена върху извадка от специализираната карта лист 1, приета с Протокол № 21-122/30.10.2014 г. Върху тази извадка е нанесена и действащата кадастрална карта. Взел съм оригиналният лист, предоставен ми от фирмата-изпълнител.

ЮК. В.:  Да поясните – в заключението си на стр.1, графиката на специализираните карти не се поддържат в цифров вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предадени са цифрови модели, но няма програмен продукт, с който да се поддържа специализирания кадатстър към СГКК.

ЮК. В.: Известно ли Ви е дали информацията от тази карта е нанесена в кадастралната карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Пазят се на парче, както е предадена от  фирмата-изпълнител.

ЮК. В.: Посочвате в заключението и още 10 кв. м. съгласно специализираната карта, че са заети от дюни. След като имате предвид мащаба, е видно и от комбинираната скица, че има съвпадение между южната регулационна граница на процесния имот и специализираната кадастрална карта за дюните. Можете ли да отговорите - може ли да е в в рамките на статистическа или техническа грешка, при налагане на информацията от специализираната карта спрямо кадастралната?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Определена е границата на защитените територии - в черен цвят на специализираната карта, съвпада с регулацията на населеното място, после с червен цвят в специализираната карта са нанесени границите на дюните при направено измерване след биологическа консултация със специалисти. Биолог е посочил докъде се разпростират дюните. Няма задълбочена геоложка и геоморфологична експертиза и проучване. Това е в рамките на мащаба. То влиза в рамките на статистическа грешка, а именно 1мм от картата отговаря на 1 метър от действителността. На практика е около 40-50 см широка тази ивица от дюни по границата на имота и тя следва - успоредна е на границата.

ЮК. В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

СТ.ЮК.А.: Нямам въпроси. Моля да се приеме експетизата.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Тъй като има доста разширен изход във връзка с урбанизираната територия, Вие бихте ли разяснили какво представлява урбанизирана територия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Територия, предназначена за строителство и се намира предимно в очертанията на населените места. Приема се на специален експертен съвет или с промяна предназначениетно на земята.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Как е станало това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не знам. Имотът е даден в кадастралната карта като урбанизиран. Използвал съм информация от кадастралната карта, но не знам за конкретния случай как е определен. Горе посочих двата начина, по които принципно се определя урбанизацията.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Възможно ли е имотът да стане урбанициран, ако няма промяна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Винаги става с промяна - дали със експертен съвет или заповед, винаги трябва да има промяна.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Отстоянието на проекта на сградата в чеврения конкур, по въпроса на дюните 10 кв. м. колко е? Колко е отстоянието от дюните до сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Повече от 3 метра и по-малко от 4 метра може би.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮК. В.: Да се приеме заключението на вещото лице.

СТ.ЮК.А.: Да се приеме заключението на вещото лице.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М..

Да се изплати на вещото лице сумата от 296.24 лева, платими от внесения депозит.


         
Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

ЮК. В.: Нямам други доказателствени искания. Моля да дадете възможност на вещото лице А.Б. да изготви допуснатата експертиза.

СТ.ЮК.А.: Поддържам исканията си в молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от специалист ботаник, поради това, че в процесната заповед е записано, че в имота има наличие на пясъчни дюни - сиви дюни, които се характеризират с особено тревиста растителност, характерна единствено при пясъчни дюни от типа „сиви дюни“. В тази връзка моляда бъде назначена съдебно-техническа експертиза с така поставените задачи в нарочна молба от 02.10.2017 г.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам възражения по доуточняванията. По аргумент от нормата на чл. 168 от АПК, във връзка с приетото заключение на вещото лице, с оглед процесуална икономия, моля да изискате от община Несебър справка по какъв начин въпросният имот е попаднал в урабнизирана територия, т.е. дали е налице промяна на предназначението на земя от общинсикя фонд на Несебър и съответно наличие на разрешение на Експертния съвет. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилите с вх.№ 11041/19.10.2017 г. доказателства, предоставени от СГКК – Бургас.  

 

Предвид изявлението на ответника, че държи да бъде извършена експертиза с вещо лице – експерт по ботаника и задачи, формулирани в молбата му от 02.10.2017 год., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА съдебна експертиза, която да се извърши от вещо лице – ботаник, което след като се запознае с всички документи по преписката по издаване на разрешението за строеж, извърши проверка на място и където е необходимо, да отговори на въпросите, поставени в молбата на ответника от 02.10.2017 год.

 

ОПРЕДЕЛЯ  първоначален депозит за извършване на експертизата в размер на 200 лв., вносими от ответника в 10-дневен срок считано от днес, по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да се представи документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице И.З.К..*** в 10-дневен срок да представи по делото документите, послужили като основание за включване на процесния имот  УПИ с идентификатор 51 500.503.46 по кадастралната карта на землището на гр. Несебър, представляващ урегилуриран поземлен имот ***гр. Несебър, в урбанизираната територия.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   25.01.2018 г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице А.Г.Б..

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице И.З.К. за започване изпълнение на поставените задачи след представяне на писмено доказателство за внесения за назначената съдебно-техническа експертиза депозит.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в15:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: