ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети юли                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Л.

Прокурор: М. М.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1633 по описа за 2017година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ С.С.С., редовно уведомен, не се явява.Представлява се от  процесуален представител адв.С.П. от БАК, надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

           ЗА ОТВЕТНИКА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ, редовно уведомен,  се явява процесуален представител ю.к.Л., с представено пълномощно по делото.

 

ЗАОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор М..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Л.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 7370/17.07.2017г.е  постъпило уведомително писмо, относно изисканата от Окръжна прокуратура Бургас справка за  ДП 251-ЗМ 108/ 2016 година по описа на ОД на МВР Бургас- Икономическа полиция, както и резултатите от хода на производството към 17.07.2017 година.

АДВ.П.- Възразявам срещу справката, тъй като няма отношение към производството,  тя е за моментното състояние. Подобна справка има приложена НАХД.което е приложено. Предостявам на съда.

Ю.К.Л.- Да се приеме.

ПРОКУРОР М.- Да се приеме.

Съдът счита, че предствените документи следва да бъдат приети, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА уведомително писмо, относно  ДП 251-ЗМ 108/ 2016 година по описа на ОД на МВР Бургас.

СТРАНИТЕ- Няма да  сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането доказателства.

ДАВА ход по същество.

АДВ.П.- Моля да уважите исковата молба и да присъдите претендираното обезщетение в размер на платеното адвокатско възнаграждение и допълнителните разходи по НАХД и да присъдите направените по делото разноски.След постановяване  на ТР 1/2017 година на съдиите на ВАС, ищеца има право да претендира  разходи по отменено  НП и затова моля да уважите исковата молба.

Ю.К.Л.- Моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан. Подробни съображения съм изложил в отговора на исковата молба. На първо място, не се доказа настъпила вреда в следствие на неправилно действие от страна на АНО. Претедираното възнаграждение е вследствие на договорни отношения.Освен това  съгласно трайната приктииа  по  администратвно-наказателни  дела не се прсъждат разноски. В този смисъл е  и ТР №2 по ТД 7/2008 година на ВАС, в което изрично е указано, че в производство  пред касационна инстнация не следва да се претендират разноски. В настоящият случай разноските са за предствителство за касационна инстанция-Административен съд град Бургас.На следващо място в  исковата молба неправилно се претендира и началния момент, от който следва да бъде начислена лихва.Този момент следва да бъде от момента на предевяване на исковата молба, а не от влизане в сила на решението на Административния съд. По никакъв начин в настоящето производтво  не се доказа обстоятелстото,  че  са заплатени реално претендираните суми.Няма доказателства, че ищеца ги е заплатил на своя адвокат.Освен това в конкретния случай алтернативно считам, че предявения иск е прокомерен предвид фактите и правната сложност на делото, размера на  санкцията в НП и факта, че единственото обстоятелство за отмяна не е била липсата на компетентност на неговия издадетел или процесуални нарушения или липса на реквизити в АУАН или в НП, а единствено поради това, че в  случая е образувано досъдебно производство  за престъплление по чл.244, вр.18 от НК. Считам, че  не следва да се черпят  права от свое неправомерно  поведение. По отношение на претедираните разноски за препис на документи, този разход не е било необходимо да се прави, тъй като тези документи се съдържат  по делото.Моля да отхвърлите предявения иск, като неснователен, недоказан и необоснован или алтернативно същия да бъде намален, поради съпричиняване от страна на дееца.

ПРОКУРОР М.-Считам, че предвените искове са основателни и следва  да бъдат уважени.

АДВ. П.-Искам да отбележа, че настоящето производство е по ЗОДОВ и колегата невярно се позовава на тълкувателно решение №2/2009 година. Отделно от това, с оглед размера на иска по чл.18, ал.2 от Наредба №1  е определен адвокатски хонорар  за  всички НП, но не по-малко от 300 лв.Това е иска  по отменено НП.Моля да уважите иска.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: