ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1625 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марс“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Я., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. - ** години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

адвокат Я.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля заключението да се приеме.

 

юрисконсулт М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Въпрос на съда: Задълженията по РА за 2011г. платени ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, първият РА е №6 от 2011г. Платени са задълженията, установени с този РА.

 

Въпрос на съда: Задълженията, установени с процесния РА за 2011г., платени ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Платени са така, както съм написала. Всъщност с обжалвания РА са внесени за 2011г. ТБО частично в размер на 810,00 лв. В този РА №6 от 2011г. няма установени задължения за 2011г. Там са установени задължения за 2010г.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като и́ определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит. /изд. РКО – 300 лв. – 30.01.2018г./

 

адвокат Я.: Г-жо председател, искам да добавя, че когато са правени плащания по банков път по сметка на Община Бургас винаги е посочвано, че по реда на ДОПК се плаща първо главница и след това се плащат лихви и разноски. Но нито един път не сме забелязали от документите, когато сме поискали справка от счетоводството на Община Бургас, район Приморие, първо да е погасена главница, а поредността на плащането, осчетоводявано от Община Бургас, е първо разноски, лихви и главница. Също е подадено възражение за 2011г., което не е включено в настоящата експертиза. Още по време на ревизията е подадено това възражение за 2011г.

Имам едно доказателствено искане. Моля съдът да задължи Община Бургас да представи едно доказателство – допустимо и относимо, а именно има ли извършване на този имот на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Да представи едно доказателство, че е извършвана дейност.

Водим и допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала, и снема самоличността му, както следва:

 

Д.Т.Т.– ** години, българин, български гражданин, разведен, неосъждан, бивш служител на дружеството-жалбоподател. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

адвокат Я.: Вие като служител кажете пред съда какво сте работил в „Марс” ЕООД?

 

Свидетелят: До декември 2010г. работих. Помагах да се натоварят колите.

 

адвокат Я.: Кажете с две думи къде се намира имотът?

 

Свидетелят: Имотът се намира като тръгнете за сметището. Сметището е отдясно, а имотът е от пътя наляво, там, където беше „Гранити”. Минаваш „Гранити” и после завиваш наляво.

 

адвокат Я.: Вие сте се грижил за животни в този обект навремето. Кажете за какви животни сте се грижел?

 

Свидетелят: Има едно куче там – ротвайлер. Аз съм минавал през 2011г., 2012г. и 2013г. и само кучето беше там. Нямаше нищо, само камионите стояха и кучето. Когато ходихме на сметището съм се отбивал там да видя дали напразно ме е освободил или са назначили някой друг на моето място, но фирмата не работеше.

 

адвокат Я.: Нямам други въпроси.

 

юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

 

Съдът освободи свидетелят, който напусна съдебната зала.

 

Въпрос на съда: От името на фирмата подавани ли са декларации за освобождаване от заплащане на ТБО?

 

адвокат Я.: Да, 2011г., 2012г. 2013 г. са подавани декларации за освобождаване от заплащане на ТБО. Тези декларации са отменени служебно. За 2014г. не сме подавали декларация, защото имотът беше отдаден под наем.

 

Страните: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адвокат Я.: След като се запознах с експертизата и с РА ние „Марс” еоод и аз като процесуален представител на дружеството искаме този РА да бъде отменен частично, като признаваме само дължимите данъци за недвижим имот. Всички други суми, начислени с РА, моля да бъдат отменени и непризнати, и задължението, което да не се признае като дължимо относно „Марс” еоод. Моля съдът след като се запознае с всички доказателства по отделно, както и в тяхната съвкупност да направи правилен извод и да постанови съдебен акт – справедливо, мотивирано и обосновано съдебно решение. Достатъчно добре беше изготвена експертизата и бяхте запозната с всички факти и обстоятелства в хода на делото, за да знаете как е проведено цялото производство за установяване на задължения към „Марс” еоод.

 

юрисконсулт М.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите обжалвания акт, като законосъобразен. Моля в полза на Община Бургас да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: