ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1597 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Казино бийч ризорт груп” ООД, редовно призован, се явява лично управителя Р.П.. Представлява се от адвокат П., с пълномощно от днес и от адвокат З. и адвокат Р., с пълномощни по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с представено от днес пълномощно.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба на „Казино бийч ризорт груп” ООД, представлявано от Р.Я.П. против заповед № 916/21.05.2014 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да се премахне извършеният от него незаконен строеж: вътрешно преустройство с промяна на предназначението и натоварванията на помещение в южната част на приземен етаж, в сграда с идентификатор 51500.505.127.1, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.505.127 по КККР на гр. Несебър, идентичен с УПИ І, кв. 23 по плана на к.к. „Слънчев бряг-изток”, Община Несебър.

Настоящото дело е образувано след като производството е върнато от Върховен административен съд с решение № 9304/28.07.2016 г., постановено по административно дело № 3187/2016 г. на Върховен административен съд, с което е отменено решение № 1/04.01.2016 г., постановено по административно дело № 1346/2014 г. на Административен съд – Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване на дадените в решението указания.

 

АДВ. П.: Към този момент нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Съгласно указанията на Върховен административен съд, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която представям.

Предвид необходимостта от събиране на писмени доказателства, представям молба, въз основа на което да бъдат изискани писмени доказателства, които са налични в трето лице. Тези проекти са представени от трети лица.

Третото ми искане е да бъде допуснат в режим на довеждане един свидетел, който ще установи фактическото положение в приземния етаж на ресторант-казино, касаеща конкретно частта, предмет на обжалваната заповед.

АДВ. П.: Първо, свидетелите, които бяха разпитани в предходно съдебно заседание на Административен съд – Бургас бяха разпитани по наше искане, а по отношение на свидетелите, които се коментират в решението на Върховен административен съд следва да са актосъставителите, защото общината е длъжна да докаже фактическото положение при съставянето на акта. Моля, процесуалният представител на ответника да каже и да уточни дали ще бъдат тези свидетели.

Противопоставям се на искането да се изискат документи от трето лице, тъй като в указанията на Върховен административен съд е изрично посочено, че следва да се представят тези документи, които се намират в ДНСК – София. Ако се изискат документи от трето неучастващо лице, трябва да се прави сравнение какво е представено от ДНСК и какво има налично в третото лице.

По отношение на молбата с въпросите, моля да ми бъде предоставено време да се запозная с тях, за да кажа дали са относими. Ако бъдат представени проекти в част „Архитектура” едва към този момент ще бъде по-точно определянето на въпросите към вещото лице, с оглед указанията на Върховен административен съд, както и от наша страна да се зададат въпроси.

АДВ. З.: Присъединявам се към казаното от колегата. Противопоставям се на искането за представяне на доказателства от трето лице. Още с първоначалната жалба П.П. фабрикува тези проекти, които са новосъздадени с цел да навреди на нашето дружество, в т. ч. проекта от 1993 г. и последващият, представен при предходното разглеждане на делото. Затова се противопоставям.

По отношение на експертизата, моля да ми се даде възможност да се запозная с исканото на колегата и да изразя становище.

АДВ. Р.: Присъединявам се изцяло към казаното от колегите.

 

Съдът по доказателствата счита, че с оглед  указанията, дадени в решението на Върховен административен съд и пълното изясняване на спора от фактическа страна, намира искането за разпит на свидетел и за предоставяне на доказателства от трето лице за допустими, необходими и относими към предмета на спора. Също така, с оглед указанията в решението на Върховен административен съд, съдът следва да задължи Агенцията по приватизация и ДНСК-София да предостави намиращите се у тях проекти за обект: ресторант-казино (ресторант „Морско казино”), изградено в УПИ І, кв. 23 по ПУП на Слънчев бряг – изток, представляващо ПИ № 51500.505.127 по КК на гр. Несебър.

Съдът следва да даде възможност на жалбоподателят да се запознае с въпросите, поставени в молба за назначаване на експертизата, след което ще се произнесе по това доказателствено искане, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание един свидетел на ответника.

ЗАДЪЛЖАВА третото неучастващо лице „Транстурист” ООД чрез управителя П.П. да представи описаните с писмо изх. № БС-753-06-370/26.08.2013 г. на зам. началника на ДНСК проекти за обект ресторант-казино (ресторант „Морско казино”), изградено в УПИ І, кв. 23 по ПУП на Слънчев бряг – изток, представляващо ПИ № 51500.505.127 по КК на гр. Несебър.

ЗАДЪЛЖАВА Агенцията по приватизация и ДНСК-София, в 3-дневен срок от получаване на съобщението да представят намиращите се в тях проекти за обект ресторант-казино (ресторант „Морско казино”), изградено в УПИ І, кв. 23 по ПУП на Слънчев бряг – изток, представляващо ПИ № 51500.505.127 по КК на гр. Несебър.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, да вземе становище по въпросите, поставени в молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.11.2016 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: