ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 10.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На десети декември                                           две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1586 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподател – ЕТ „ДЖЕТО – Д. К.”, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Ответник по оспорването – Община Бургас, редовно призовани, явява се юрисконсулт А., редовно упълномощен от днес.

Заинтересована страна – „КИЗ МН” ООД, представлявано от И. Б., редовно призовани, явява се адвокат В., редовно упълномощен от днес.

Заинтересована страна – „ИВ ТРЕЙД” ООД, представлявано от З. А., редовно призовани, не изпращат представител.

 

На 03.12.2008 г. е подадена молба, отразена в деловодството на съда под №8206/2008 г., подписана от едноличния собственик на ЕТ „ДЖЕТО – Д. К.”– жалбоподател по настоящото производство, с която се оттегля подадената жалба и се иска прекратяване на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Безспорно е, че следва да бъде уважена молбата. Претендираме обаче за присъждане на направените по делото разноски в размер на 80 лв. юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ В.: Във връзка със заявеното искане за прекратяване на делото, намирам същото за основателно и нямам претенции за присъждане на разноски по делото.

 

СЪДЪТ намери, че оттеглянето на жалбата е направено съобразно изискванията на чл.155 ал.3 АПК, а именно с надлежно подадена писмена молба извън съдебно заседание. С оглед обстоятелството, че нормата на ал.1 на текста предвижда възможност на оспорващия  да оттегли оспорването, то искането, формулирано в молбата в тази насока и респективно като последици за прекратяване на производството по настоящото дело, следва да бъде уважено. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1586/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни пред Върховен административен съд.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: