О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2482

гр. Бургас, 28.10.2008 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                     ХII състав

на двадесет и осми октомври две хиляди и осма година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1576 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 197 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на С.Ц.П. *** срещу Решение № 2571/25.09.2008 г. на кмета на община Бургас, с което е постановен отказ да се разгледа по същество искането на жалбоподателя за отмяна на отчуждаването на 300 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, отчуждени от наследодателя му Ц. С. П.. В жалбата се поддържа, че са налице предпоставките за отмяна на отчуждаването на посочения недвижим имот, тъй като строителството, за което е отчужден имотът, към настоящия момент не е реализирано.

Административен съд-Бургас, ХII  състав, като обсъди данните по делото и доводите на страните, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 197 от АПК от процесуално легитимирано лице, имащо право на оспорване. Разгледана по същество - жалбата е неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателят е депозирал искане с вх. № 94-С-945 от 17.09.2008 г. до кмета на община Бургас за отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31 от Закона за общинската собственост (ЗОС) на 300 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, отчуждени от наследодателя му Ц. С. П.. Към искането са приложени Нотариален акт № 196, том IІ, дело № 512/1957 г. за покупко-продажба на процесния недвижим имот, удостоверение за наследници на Ц. С. П. и Протокол № 5 от 17.03.1972 г. на ИК на БГНС за отчуждаване на бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а, гр. Бургас, собственост на Х. Т. И., П. Г. М., Ц. С. П. и С. Г. С. В административната преписка се съдържа Заповед № 27 от 09.01.1974 г. на председателя на БГНС, видно от която на жалбоподателя е определен като обезщетение апартамент в ***. С оспореното решение административният орган е постановил отказ за разглеждане на искането по същество като е изложил съображения за процесуалната недопустимост на искането поради наличие на влезли в сила административни и съдебни актове по повод на предходни искания на жалбоподателя за отмяна на отчуждаването на процесния имот. Съгласно събрания доказателствен материал първото искане на жалбоподателя за отмяна на отчуждаването е направено с молба, вх. № ЦД-94-С-66 от 20.05.1998 г. По искането е бил постановен изричен отказ с Решение № ЦД-94-С-66 от 26.11.1998 г. на кмета на община Бургас. Отказът е бил обжалван от С.Ц.П.. Жалбата е била отхвърлена с Решение № 181 от 24.03.2000 г. на БОС по адм. д. № 236/1999 г., потвърдено с Решение № 1637 от 13.03.2001 г. на ВАС по адм. д. № 7000/2000 г. Решаващите мотиви на съда за неоснователността на жалбата са, че не са налице предпоставките по чл. 2 от ЗВСВНОИ, а именно: върху процесния имот е било осъществено предвиденото мероприятие. С нова молба от 19.10.2001 г. жалбоподателят е сезирал Бургаския окръжен съд за отмяна на отчуждаването на същия имот по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС. Молбата  е оставена без разглеждане с Определение от 08.05.2003 г. на БОС по адм. д. № 671/ 2001 г., оставено в сила с Определение № 8267/15.09.2003 г. на ВАС по адм. д. 7338/2003 г. Мотивите на касационната инстанция за процесуалната недопустимост на искането за отмяна на отчуждаването са, че съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗОС активно легитимирани да искат отмяна на отчуждаването са собствениците на отчуждени недвижими имоти, но не и техните наследници, ако собствениците са починали преди приемането на ЗОС.

При така установената фактическа обстановка, се налагат следните изводи от правна страна:

Административният акт е постановен от компетентен орган, при спазване на установената форма и административнопроизводствени правила, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие с целта му.

Съгласно действащата редакция на чл. 31, ал. 1 от ЗОС (Обн. - ДВ, бр. 44 от 1996 г.) към датата на подаване на искането за отмяна на отчуждаването от 19.10.2001 г., производството по отмяна на отчуждаването се развива пред съответния окръжен съд. В случая жалбоподателят се е възползвал от тази възможност, като молбата му е оставена без разглеждане с влязло в сила определение. Последвалото изменение на закона (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.), съгласно което компетентен орган да отмени отчуждаването е кметът на общината, не предоставя нова възможност на жалбоподателя да иска отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС, поради което повторно направеното от него искане за отмяна по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС се явява процесуално недопустимо. Предвид наличието на произнасяне на съда по искане на жалбоподателя за отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС с влязло в сила определение, кметът на община Бургас не е разполагал с правомощие да преразгледа въпроса и като се е произнесъл с отказ да разгледа искането за отмяна по същество е постановил един законосъобразен акт. В случаи като настоящия за жалбоподателя остава възможността за защита чрез извънредните способи за контрол, а именно – чрез искане за отмяна на влязъл в сила съдебен акт, с който се прегражда ходът на делото. По изложените съображения жалбата срещу  Решение № 2571/25.09.2008 г. на кмета на община Бургас се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното и на основание чл. 200, ал. 1, пр. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХII  състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ц.П. *** срещу Решение № 2571/25.09.2008 г. на кмета на община Бургас, с което постановен отказ да се разгледа по същество искането за отмяна на отчуждаването на 300 кв. м идеални части от бивш парцел ХІІ, в бивш квартал 38а по плана на жк “Изгрев”, гр. Бургас, отчуждени от наследодателя му Ц. С. П..

Определението може да се обжалва с частна жалба пред на Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ: