ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1561 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО-ТУР-С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно уведомен, не се представлява от законния си представител. Изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по оспорването - КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен,   изпраща като представител адв.Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 11853/26.10.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без дела и родство със страните по делото.

 

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, както следва:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Направила съм оглед на място, запозната съм с преписката.

 

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Опишете това табло, кога е произведено, в кой имот се намира?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз съм го описала, приложила съм снимка. Ел.таблото е мотирано отстрани на бетоновата площадка, има фундамент, метална стойка, монтирано е в имот №23 на М.Б. и на Румен Янакиев.

 

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Колко годишно е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това табло е съвсмем ново, имало е старо, но готов продукт-ел. табло е поставено там. Самото табло е част от инфраструктурата, но за мен не е строеж. В къмпинга, в близост с процесното табло има още едно, предполагам и други, но всички те водят до главно табло, на 200 метра от портала на североизточната ограда. Това табло от разговора с възложителя е с дистанционно отчитане на ел.енергия.

 

ВЪПРОС НА АДВ.С.: А процесното, кой обект обслужва. Защо е поставено там?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Таблото е ново, но е поставено на мястото на старото, поставено е до бетоновата площадка и е обслужвало старата сграда. Има други фургони. Не съм изследвала това табло кои от сградите  захранва.

 

ВЪПРОС НА АДВ.С.: А площадката, тя  ли и е била санитарен възел?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тази площадка е била санитарен възел.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: По строителните правила и норми изискват ли се строителни  книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Една схема за захранването на къмпинга. Това е част от инфраструктурата.

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Изискват ли се за такива обекти строителни книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не може да се установи във връзка с … станалата бетонова площдка и това табло. В случая е налице подмяната.Те са като отделни обекти. В самия акт те се като три подбекта. След като това  е подмяна на старо ел.табло с ново, според мен не трябва да има строителни книжа за подмяната. Ако изграждаме сега инфраструктурата трябва да има строителни книжа.

 

ВЪПРОС НА АДВ.Й.: Бетоновата площадка има ли строителни книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма строителен обект.

ВЪПРОС НА АДВ.Й. : Подмененото табло, за мястото за това табло има ли строителни книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм открила строителни книжа и схеми, включително и за това табло. Площадката не е строеж, под заявлението няма обект. Бетоновата площадка не представлява строеж. Ел. табло е част от ел.захранването на къмпинга. Не знам кой обект захранва.

АДВ.С.: Имам допълнителна задача и искания.

АДВ.Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ.С.: Да не се приема  заключението в частта за ел.табло, за предположенията за замяна на това ново табло.

АДВ.Й.: Аз нямам възражения по експертизата. Да се приеме заключението.

 

Съдът намира, че представеното по делото заключение по допусната и възложена съдебно-техническа експертиза е всестранно, пълно и обосновано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението по съдебно-техническата експертиза.

 

На вещото лице З.Ч.А. да се изплати възнаграждение в размер на  400.00 /четиристотин/ лева.

 

АДВ.С.: Имам допълнителна задача да се установи кой обект в к-г „Каваци“ или на плажа на „Златна рибка“ и около къмпинга, кой обект се захранва от това ел.табло. Другото искане. Понеже вещото лице каза, че процесното табло се намира в имота на адв.М.Б., моля да бъде разпитан като свидетел М.Б., както и държателя П.И., които да отговорят на въпроса: Лично поставяли ли са това ел.табло, кога ако не са го поставили те, кой го е поставил.Моля да ги допуснете.

АДВ.Й.: Аз имам възражение, относно допълнителната задача от гледна точка на установеното от вещото лице, че съответното ел. табло е част от цялостната инфраструктура, която е собственост на „Хелио- тур-с“ АД. Установи се, че нямат строителни книжа за поставяне на ел.табла, като част от инфрасруктурата. Ирелевантно за спора е обстоятелството дали таблото е съществувало като такова или е подменено след като изначално се установи, че същото няма строителни книжа.

Относно въпроса какво захранва това табло считаме, че същия е неотносим към съществото на спора от гледна точка на обстоятелството, че се касае за незаконен обект, част от общата инфраструктура, собственост на жалбоподателя.

 Моля да не уважавате искането за допълнителна задсача към вещото лице,включително и за разпит на свидетели по отношение какво е предназначението на ел.табло, като същото е част от инфраструктурата.

 

АДВ.С.: Аз вече оспорих експертизата в тази част. Вещото лице заяви, че това е готов продукт, преместваем обект. Това ел.табло е съвсем ново, а „Хелио-тур-с“ АД не е във владение от девет години.

Жалбоподателят няма там достъп. Едно ново табло няма как да е поставено от доверителите ми. В тази връзка разпита на свидетелите е повече от задължителен, ако установяване на истината. Тъй като експертизата е оспорена считам, че допълнителната задача кой обект се захранва е важен. Ние нямаме достъп, явно е поставено с цел, обслужва нещо и лесно може да се установи. Този обект може въобще да не е на жалбоподателя.

Моля да се допуснат исканията ми. Моля да се призоват свидетелите при режим на призоваване. Не знам точния адрес на собственика на фирмата, която стопанисва обекта. Мисля, че е от град София - П.И..Трите имена и адреса ще посоча допълнително.

Съдът намира направените от процесуалния представител на жалбоподателя искания за основателни, с оглед необходимостта от пълното и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в днешното съдебно заседание въпроси от жалбоподателя, а именно: Ел.табло, обекта на оспорената задача кои обекти захранва в поземления имот и наоколо. Дали представлява преместваем обект.

НАЗНАЧАВА за вещо лице З.Ч.А.. Определя депозит в размера на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 5 дневен срок.

След внасяне на депозита делото да се предостави на вещото лице.

 

ДОПУСКА до разпит свидетелите М.Ж.Б.и П.И., при режим на призоваване.

 ОПРЕДЕЛЯ 3 дневен срок, в който жалбоподателят да посочи трите имена и адреса за призоваване на свидетеля П.И..

 В 5 дневен срок следва да внесе депозит за призоваване на свидетеля П.И. в размер на 80.00 лева.

 АДВ.Й.: Моля да задължите жалбоподателя, защото практиката показва, че не си внасят депозитите. Ако не си внесат депозита да има санкции.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.12.2018 година 13:00 часа за която дата и час страните се считат редовно уведомени,както и вещото лице.

Да се призоват свидетелите М.Ж.Б.и П.И..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: