ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1560 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Колев.

 

За ОТВЕТНИЦИТЕ Кмет на Община Приморско и Главен архитект на Община Приморско, редовно призовани, се явяват адвокат Д. и адвокат К., с пълномощни по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“, редовно призован, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Представяме документи под опис, които сме взели от досието на АДС, ведно със становище по доказателствата и по съществото на спора. Няма да сочим други доказателства. Бяхме направили искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, от което се отказваме.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам казаното от колегата. Моля да се приемат така представените доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите подадения от нас протест, тъй като при извършената проверка е установено, че са допуснати съществени нарушения при одобряване на пуп, като не е представено решение по ОВОС по реда на глава шеста от зоос в нарушение на чл.125, ал.7 зут. При одобряване на инвестиционните проекти не е представено решение по ОВОС в нарушение на чл.144, ал.1, т.4 от ЗУТ, не е извършена оценка за съвместимост на инвестиционното предложение, като считаме, че така допуснатите нарушения са много съществени, страдат от тежки, неподлежащи на саниране пороци, които обуславят прогласяване на нищожността им. Поддържам протеста, като моля да прогласите като нищожна заповед №741/14.10.2009г. на кмета на Община Приморско и разрешение за строеж №106/14.10.2009г. на гл. архитект на Община Приморско поради допуснатите нарушения.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, изразили сме становище по отношение на протеста на Окръжна прокуратура гр. Бургас в хода на производството, както и в представената в днешно съдебно заседание молба, където сме изложили подробни мотиви за неоснователността на протеста.

 

АДВОКАТ Д.: Считам за неоснователен протеста. Подробни съображения сме изразили както в становище, така в молбата, представена в днешно съдебно заседание, поради което моля да го оставите без уважение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: