ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  2410                     15 октомври   2008  година                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в закрито заседание на петнадесети октомври, две хиляди и осма година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : З.Б.

като разгледа  докладваното от съдия З.Б. административно дело номер  1560 по описа за  2008 година,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 75, ал.1, т.2 и ал. 2 от ДОПК.

Образувано е по искане на директора на Областна дирекция на МВР- Бургас във връзка с възложена от Окръжна прокуратура – Бургас проверка по преписка вх. №4994 от 29.08.2008 година, предмет на която е постъпило уведомление от ТД на НАП – Бургас за извършени данъчни ревизии на „Даг Комерс”ООД със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, ул. „Асен Златаров” №7, представлявано от Д. К. Г., вписано с решение по ф.д. №2911/2003 година по описа на Бургаски окръжен съд, с ЕИК по Булстат 102862513 и „Геодим Инвест”ООД със седалище и адрес на управление  ***, представлявано от Г. К. Г., с ЕИК по Булстат 102679024. Посочените дружества са осъществявали продажба на недвижими имоти – апартаменти, ателиета и др. на свързани лица по смисъла на ДОПК, на цени по- ниски от пазарната себестойност от оценката на независим оценител с цел избягване на  плащането на  данъчни задължения, представляващо престъпление по чл.255 и чл.255”а” от Наказателния кодекс / НК /.

В искането се сочи, че  необходимостта от разкриване и доказване на извършените икономически престъпления, налагат  събирането на сведения, съдържащи данни, представляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК, касаещи „Даг Комерс”ООД – Бургас и   Геодим Инвест”ООД – Бургас. Иизрично се желае органа по приходите, да предостави за целите на производството надлежно заверени копия от всички доказателства, събрани в хода на данъчните ревизии на двете дружества, приключили с издаване на ревизионни актове №020800596 от 22.08.2008 година за „Даг Комерс”ООД и №020800580 от 28.07.2008 година за „Геодим инвест”ООД.

Съгласно чл. 75, ал.1, т.2 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна и осигурителна информация  по обосновано и мотивирано искане на съответния орган, при необходимост, във връзка с осъществяване на вменените му по закон правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, направил искането, наличието на необходимост и връзка на поисканата информация с осъществяване на определените му по закон правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл. 72, ал.1, т. 1-5 от ДОПК.

Към делото по опис са приложени документи от извършена проверка по преписка №ЗМ-247/ 2008 година по описа на ОД МВР – Бургас.

От представените по делото доказателства, съдът намира, че искането е мотивирано и е предявено от надлежен орган. Излагат се доводи, от които може да се направи извод за необходимостта от разкриване на данъчна и осигурителна  информация от органа по приходите по смисъла на закона за посочените  по- горе субекти, поради което искането следва да бъде уважено.

Предвид горното и с цел изясняване на обективната истина, както и на основание чл. 75, ал.1, т.2 и ал.2 от ДОПК във връзка с чл. 72, ал.1 от с.з., Административен съд- Бургас, VІІІ - ми състав

           

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ДОПУСКА разкриване от ТД на НАП- Бургас на сведения, представляващи данъчна и осигурителна  информация  по смисъла на чл. 72, ал.1, т.1-5 от ДОПК  за Даг Комерс”ООД - Бургас с ЕИК по Булстат 102862513 и „Геодим Инвест”ООД - Бургас, с ЕИК по Булстат 102679024.

ПОСОЧВА  субектите, по отношение, на който да се разкрият сведенията, а именно:Даг Комерс”ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д. К. Г., вписано с решение по ф.д. №2911/2003 година по описа на Бургаски окръжен съд, с ЕИК по Булстат 102862513 и „Геодим Инвест”ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. К. Г., с ЕИК по Булстат 102679024.

ЗАДЪЛЖАВА ТД на НАП - Бургас, за нуждите на производството, да представи надлежно заверени копия на Ревизионни актове с №№ 020800596 от 22.08.2008 година  и 020800580 от 28.07.2008 година, на всички, изготвени и събрани в хода на ревизиите доказателства /ревизионни доклади, приложенията към тях, протоколи от извършени насрещни проверки и др./.

ДАВА  30 / тридесет/ дневен срок за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :