ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 25.01.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и пети януари                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                     

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1549 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ С.И.К. и Х.И.Н., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.З. с пълномощно от днес.

        ОТВЕТНАТА Община Поморие, редовно уведомена, не изпраща представител.

        ЗАИНТЕРЕСОВАНТЕ СТРАНИ П.Б.В., редовно уведомен, се явява лично и с адв.И., редовно упълномощена и с адв.М., който представя пълномощно;

        Останалите заинтересовани страни - Б.П.В., К.Х.М., Х.М., С.Т.М., Б.Н.М., Я.Н.М., Н.Н.А., С.В.В., П.В.С., Б.В.В., редовно уведомени, не се явяват.

        Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.А..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото и да се изслуша вещото лице.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

М.П.А. - 41г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да де безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

Въпрос на адв.З.: За да дадете отговор на въпрос Б-1 от заключението, запознахте ли се документацията на място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проверила съм съответната документация на място. Искам да отбележа, че тя не се различава като обем и съдържание с представената по делото административна преписка.

Въпрос на адв.И.: В конкретния случай изобщо имало ли е нужда да се изследват въпросите, свързани с археологически и други подобни находки? Налага ли се такова изследване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С оглед разработката на конкретния ПУП смятам че, в случая не е било необходимо да се извършват проучванията за въпросите за археологически и културни ценности, тъй като двамата имота в кв.166 не се намират в историческата зона на града. Те се намират в новия  град. Относно хидрогеоложко прочуване, не е задължително във всеки ПУП да се прави такова и тук няма видими предпоставки, които да го налагат. Подобно хидрогеоложко проучване се налага, ако се касае за свлачищен район и то на фаза инвестиционно проектиране.

Въпрос на адв.И.: Относно въпрос Б-3 на стр.7 от заключението - Би ли могло тази височина да се реализира по друг начин? Примерно, може ли на ниво кота 0 да се продължи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Принципно е възможно. Но това е възможно да се установи на следващ етап - инвестиционно проектиране.

Въпрос на адв.М.: РУП, както е приложен по делото, пълен ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съгласно Наредба № 8 за обхвата и съдържанието на устройствените схеми и планове ПУП и РУП са пълни като обем и съдържание, като информация, която съдържа графична и текстова част са пълни.

Въпрос на адв.М.: ПУП и РУП, които са одобрени, технически изпълними ли са и могат ли да бъдат основа за инвестиционно проектиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като изключим въпросният гараж, всичко останало като предвиждания на процесния ПУП и РУП е  изпълнимо. По отношение на отстояния, височини и всичко, което съм прегледала, отговарят на нормативните изисквания.

Въпрос на адв.М.: Гаражът допълващо застрояване ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че процесният гараж има всички характеристики на допълващо застрояване.

Всички заснети от мен отстояния от южната стена на гаража до границата към УПИ ІІІ-1741 са измерени в няколко точки и са променливи  - варират в границата от 97см до 1,51м. От всички тези стойности само отстоянието 1,51м. може да с счита нормативно. Съгласно чл.42, ал.3 от ЗУТ установява точно кога може да бъде 1,50м.. Това е заварено застрояване и то няма нормативно отстояние.

Въпрос на адв.М.: От техническа гледна точка налице ли са предпоставките за чл.42, ал.3 от ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Биха били, ако отстоянията бяха нормативни.

Съгласно цветовата сигнатура, гаражът е показан с черна линия, като съществуващо застрояване, видно от представения РУП. Върху него няма червена линия, която да показва надстрояване. Тези котировки – 1,50м. в случая не мога да приема, че са верни, защото към РУП няма приложено геодезическо заснемане. Не видях такава и в Община Поморие. Ако отстоянието беше 1,50м. в цялото протежение нямаше проблем да бъде запазено.

Въпрос на адв.М.: Допустимо ли е да бъде свързан с основното застрояване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Допустимо е допълващото застрояване да се свърже с основното и да излиза на уличната регулационна линия, както и да се свързано с вътрешната регулация. Допустимо е, стига да има друго допълващо, което да покрива калкана.

Намалени отстояния фактически са налице в самия ПУП и РУП. И те идват от отстоянията на сградата в УПИ ІІІ-1741 до регулационната линия - граница с УПИ ХІ. Застъпват се в някаква част. Сградата, находяща се в УПИ ІІІ-1741 като отстояние спрямо УПИ ІІ  и УПИ ХІ е налице намалено отстояние 2,07м.. Това е сградата на жалбоподателите. Тя диктува намалените отстояния.  Оттам нататък отстоянията по основното застрояване по процесните РУП и ПУП са  нормативни. Във въпрос А-9 съм дала отговор и съм изследвала тези отстояния и въпрос А-15 също. На двете места отговорите са идентични.

Възложителите Ванчурови са собственици на УПИ ХІ.

Въпрос на адв.М.: Предпоставките за изработване на РУП породени ли са от разположението на сградата на жалбоподателите в южното УПИ ІІІ-1741, която е на по-малко от нормативните три метра от страничната регулационна граница – север за тях.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Намаленото отстояние в УПИ ІІІ-1741 и е предпоставка и задължително условие за изработване на РУП.

Въпрос на адв.З.: Въпрос Б-1 - В крайна сметка е налице изменение на ПУП на основание чл.134, ал.2, т.3 от ЗУТ. С оглед на това, че заповедта е издадена на това основание, е ли необходимо установяване на хидрогеоложки и геоложки изследвания?

Адв.И.: Въпросът е коректен и некоректен. Трябва да се гледа редакцията валидна към 27.09.2007г. – приложимата редакция. Заповедта е по чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме други въпроси.

 

Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението на вещото лице, на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 600 лева от внесения депозит, 20 лева от които представляват командировъчни разходи.

 

Адв.З.: Във връзка с факта, че колегата в предходно съдебно заседание поиска назначаване на тройна съдебно-техническа експертиза с участие на строителен инженер-конструктор и с оглед на това, че вещото лице арх.А. не е отговорила на въпроси А-8 и Д-4, като е заявила, че отговор може да бъде даден от специалист строителен инженер-конструктор, моля да се назначи експертиза, която да се извърши от такъв специалист и да отговори на въпросите А-8 и Д-4.

Адв.И.: Считам, че искането не следва да се уважава, тъй като намеса на инженер-конструктор се налага когато се работи инвестиционен проект. В случая много от конкретните детайли на разработката ще се решават чрез инвестиционен проект, а не чрез ПУП или РУП. В този смисъл намесата на инженер-конструктор в това производство е неотносима.

Адв.М.: На стр.5 от заключението на арх.А. в обем от 4 абзаца вещото лице отговаря на въпрос А-8. Дори нямаше допълнителни въпроси от жалбоподателя по този въпрос. Никъде вещото лице не казва, че не може да отговори на нещо по въпрос А-8, защото е от компетентността на конструктор. Отговорът е пълен и дори не са зададени въпроси.

По въпрос Д-4 – за да се отговори означава разбиване на основи, за да се види вътрешната конструкция. Излиза, че се задава въпрос за отговорът на който трябва да се разбива сградата. Налице са две пълни технически експертизи.

 

Съдът, по направеното искане за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза от инженер-конструктор намира същото за неоснователно като неотносимо към предмета на спора, както и като взема предвид обстоятелството, че по делото са събрани достатъчно доказателства, посредством които да бъда изяснени релевантните фактически обстоятелства по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение допълнителното искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да бъде изготвена от инженер-конструктор.

 

Като взе предвид, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателствени средства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.З.: Моля да уважите подадената жалба срещу издадената заповед на кмета на Община Поморие по съображенията подробно изложени в същата, като считам, че от събраните в хода на производството доказателства по несъмнен начин се установиха множество нарушения във връзка и по повод одобряването на ПУП, съответно ПРЗ и РУП на УПИ ІІ и УПИ ХІ в кв.166 на гр.Поморие.

Ще представя писмени бележки. Моля да ни присъдите направените разноски по делото.

Адв.И.: Моля да отхвърлите жалбата. Моля да ни присъдите разноските по делото. Считаме, че доводите на жалбоподателя не са доказани и че административният акт е издаден съобразно закона. Ще представя писмени бележки.

Адв.М.: Моля да отхвърлите жалбата. Считаме, че оспорената заповед е законосъобразен административен акт. Одобрените ПУП и РУП са пълни по обем и съдържание, съответстват на законовите изисквания. Ще представя писмени бележки.

 

Съдът дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         СЪДИЯ: