ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1537  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  15,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателите П.М.К. – не се явява. За нея - адв. С.

Жалбоподателят А.М.К. – не се явява -  редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът – Община Поморие – се представлява от адв. Х.

От заинтересованите страни лично в залата се явяват: Н.Ф., Д.Щ.Я., К.К. и П.Н..

От заинтересованите страни не се явяват и не се представляват: В.П.Ф., Г.Д.М.; А.Ф., Т.З.Т., З.Т.З., Е.Р., Д.Г.М., В.Г.П..

 Заинтересованата страна - Я.Щ.Я. – не се явява, представлява се от адв. К.

 

АДВ. С: Ако всички са призовани, моля да дадете ход  на делото.

АДВ. Х. Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Ф.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Я.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.: За мене е без значение дали да се гледа или не делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Н.: Общо взето нямам становище, но щом всички искат, нека делото да тръгва.

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства с молба от 27.10.2008 г. - л.33 от делото, описани от № 3 до № 6 вкл.

АДВ. Х.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представили сме административната преписка. Нямам доказателствени искания. Доколкото ми е известно това е цялата административна преписка.

АДВ. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете доказателствата, приложени към административната преписка. Нямам доказателствени искания.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ф.: По жалбата - не съм в казуса и не мога да взема отношение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Я.: Според мен жалбата е основателна. Поправям се, считам че жалбата е неоснователна.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Н.: Не съм наясно с жалбата и не мога да взема становище.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Нямам представя дали жалбата е основателна или не.

 

С оглед становищата на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представената административна преписка, която се съдържа на л. 3 до л. 29 от делото, без приложен опис.

ПРИЕМА представените от жалбоподателите доказателства, приложени към молбата на л. 33 от делото, описани в т. 1- 6.

 

АДВ. С.: Имам доказателствено искане. Моля да допуснете извършването на експертиза. Моля да ми дадете възможност в тридневен срок от днес да формулирам точно задачите към експертизата, след което да определите вещо лице и депозит за извършването й.

СЪДЪТ НАМИРА, че следва да даде възможност на жалбоподателя   П.К. да формулира конкретни искания за експертиза.

АДВ. С.: Готова съм с въпросите и към настоящия момент, а те са:

1.                             Спазени ли са законовите отстояния при застрояването между сградите в двата имота, тоест  по обжалваната заповед и този на доверителката ми – УПИ VІІІ и  VІІ, както и от всяка сграда до границата на съответния имот като се има предвид каква е предвижданата височина, благоприятното положение за осветеност и другите изисквания на закона?

2.                             Съгласно обжалвания проект, какво се предвижда, дали ново строителство или пристрояване и надстрояване?

3.                             Ако проекта е за пристрояване и надстрояване налице ли са всички проекти и съгласувания във връзка с допускането и одобряването и изпълнени ли са всички изисквания във връзка с одобряването на същия?

 

АДВ. К.: Не се противопоставям за извършване на експертиза, с изключение на тази част от въпроса, която предвижда да се даде  отговор за отстоянията на имота от съседната имотна граница. Касае се за надстрояване и разстоянието ще бъде това, което е към настоящия момент, съобразно правилата действали към момента на построяване на сградата.

 

АДВ. Х.: Поддържам възражението на колегата К. Уточнявам, че тъй като проектът е процедиран съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУТ, не следва да се вземат под внимание разстоянията от застроителната линия до регулационната линия на имотите, а тези между двете сгради. Считам, че третият въпрос на адв. С. не следва да бъде допускан, тъй като не касае въпроси от техническо естество, а е юридически.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА АДВ. К: Касае се за допускане изработване на ПУП, съгласуването между различни инстанции, преминава в по-късна фаза, каквато е проектирането.

АДВ. С.: Моля да не се приемат възраженията. Въпросите са свързани с основанията, посочени в жалбата и с предмета на делото по произнасяне по същество. От самия проект не става ясно, че е направен с оглед престрояване и надстрояване. В административното производство дори служебно се проверява законосъобразността на обжалвания акт и моля да се провери съответствието му със закона и дали е посочено точно какво изменение се предвижда с проекта. По въпрос 3, искаме да установим ако се прави за надстрояване и застрояване, да се види какво е предвидено в проекта като технически параметри, ще се разширят ли носещите конструкции, ще се укрепват ли и други. Моля да се поставят и трите въпроса към експертизата.

 

С оглед становищата на страните СЪДЪТ счита, че следва да допусне експертизата със задачите, формулирани във вида в който адв. С. ги формулира в днешното съдебно заседание. Така или иначе експертното заключение ще бъде коментирано в крайния съд акт, поради което съдът си запазва правото да коментира или не коментира отговорите на въпроси, които счете, че не са от компетентността на вещото лице, а са от компетентността на самия съд.

С оглед изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите, формулирани от адв. С.

НАЗНАЧАВА вещо лице арх. И. Л.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя П.М.К., в 7-дневен срок от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в размер на 450 лева.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.03.2009 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: